*** 3. ročník Národnej BIM konferencie - Teória vs. Prax ***BIM_2017_03511.jpg

Podrobnosť BIM modelu v priebehu projektu

Publikované: 02.03.2015 08:52:50

Vývoj informačných modelov v stavebníctve prešiel za posledné desaťročia niekoľkými vývojovými úrovňami, od kreslenia na papier po použitie sofistikovaných CAD (z angl. Computer Aided Design) systémov s čoraz viac a viac pokročilými nástrojmi. Prvá implementácia CAD systémov spočívala v kreslení čiar, oblúkov, textov a podobne, čo značne zrýchlilo a spresnilo projekciu, najmä pri výkresoch s väčšími rozmermi. 

obr_Podrobnosť BIM modelu v priebehu projektu

Vývoj informačných modelov v stavebníctve prešiel za posledné desaťročia niekoľkými vývojovými úrovňami, od kreslenia na papier po použitie sofistikovaných CAD (z angl. Computer Aided Design) systémov s čoraz viac a viac pokročilými nástrojmi. Prvá implementácia CAD systémov spočívala v kreslení čiar, oblúkov, textov a podobne, čo značne zrýchlilo a spresnilo projekciu, najmä pri výkresoch s väčšími rozmermi.

Ďalšou úrovňou v tomto evolučnom procese bolo zavedenie modelovania v 3D a taktiež začiatok využívania hladín a blokov. Z pohľadu spolupráce je najdôležitejším prvkom zavedenie vrstiev, čo otvorilo možnosť pre spoluprácu medzi rôznymi profesiami a spolupracovníkmi na projekte.  Táto funkcia položila základ pre výmenu informácií a pomohla do značnej miery automatizovať kreslenie a modelovanie procesov.

Zavedenie BIM (Building Information Modeling) predstavuje doposiaľ najvyspelejšiu formu spolupráce akú umožňuje súčasná výpočtová technika. Umožňuje nielen efektívnu výmenu informácií o všetkých prvkoch, ktoré reprezentujú budovu / objekt, ale aj možnosť real-time spolupráce na projekte.

Dnes pre značnú časť stavebníctva platí rovnica BIM = 3D, a preto mnohí architekti deklarujú, že v BIM projektujú už niekoľko rokov. Je pravda, že všetky BIM modely sú 3D, ale rozhodne platí, že všetky 3D modely nemožno označiť ako BIM. Alfou a omegou je štandardizovaná výmena informácií. Tu sú ešte značné rezervy a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Paddington-Station-BIM-image-helped-public-to-visualise-and-support-project.jpg

Tento inovatívny prístup procesu návrhu, projekcie a výstavby prináša tiež nový pohľad interoperabilitu. Interoperabilita vyjadruje schopnosť výmeny relevantnej informácie medzi programami rôznych výrobcov. Cieľom je zabezpečiť, aby ste v procese výmeny informácie medzi softvérmi neprišli o žiadne informácie.

V takomto systéme je nevyhnutné, aby bolo možné interpretovať, modifikovať a vymieňať informácie elektronicky medzi všetkými účastníkmi životného cyklu stavby jednotným dorozumievacím jazykom. V tomto ohľade sú však ešte rezervy, nakoľko nie všetky programy vedia spracovať vymieňané informácie. V praxi by to znamenalo, že by ste neboli limitovaný typom / výrobcom softvéru v rámci Vašej pracovnej skupiny na projekte.

Zabezpečiť informáciami nabitý model, ktorý obsahuje všetky dáta (či už fyzikálne, geometrické alebo iné vlastnosti) o každom jednom elemente je neľahkou úlohou a vyžaduje si množstvo skúseností.

Informácie sa do modelu musia dostávať postupne a tok musí korešpondovať s aktuálnym stupňom projektovej dokumentácie. Na tento účel slúži LOD (z angl. Level of Development), ktorý vyjadruje pokročilosť projektu. V prvotných fázach projektu sa prvky definujú všeobecne a postupne s vývojom projektu sa zvyšuje podrobnosť.

Jednotlivé úrovne LOD sú definované v úrovniach LOD 100 do 500 a ich charakteristiky uvádzam v Tabuľke 1.

       Tabuľka 1 Definície LOD

Názov

Charakteristika

LOD 100

Prvok môže byť graficky znázornený v modeli symbolom alebo inou všeobecnou reprezentáciou, ktorá nespĺňa požiadavky pre LOD 200. Základné informácie týkajúce sa prvkov modelu (napr. cena za mernú jednotku, orientačné požiadavky na kapacitu VZT, atď.) je možné odvodiť od ostatných prvkov modelu.

LOD 200

V podrobnosti LOD 200 môže byť element všeobecne graficky znázornený a je možné k nemu priradiť základné geometrické vlastnosti (približnú veľkosť, tvar, umiestnenie, orientáciu), taktiež je možné pripojiť doplňujúce informácie negrafického charakteru.

LOD 300

Prvok je graficky znázornený v modeli ako osobitný systém, predmet alebo zariadenie, definovaný množstvom, veľkosťou, tvarom, umiestnením a orientáciou. Je možné pripojiť doplňujúce informácie negrafického charakteru.

LOD 350

Element je graficky znázornený v modeli ako osobitný systém, predmet, alebo zariadenie definovaný množstvom, veľkosťou, tvarom, umiestnením, orientáciou a taktiež vzťahom k iným prvkom. Je možné pripojiť doplňujúce informácie negrafického charakteru.

LOD 400

Prvky v modeli sú graficky znázornené ako osobitný systém, predmet, alebo zariadenie, definované množstvom, veľkosťou, tvarom, umiestnením, orientáciou. Spracované sú vo vysokej podrobnosti zahŕňajúce výrobnú dielenskú dokumentáciu a informácie o inštalácii, resp. montáži. Je možné pripojiť doplňujúce informácie negrafického charakteru.

LOD 500

Prvky modelu sú definované skutočne vyhotovenými rozmermi, tvarom, umiestnením, množstvom a orientáciou. Informácie overené in-situ. Prvkom je možné pripojiť doplňujúce informácie negrafického charakteru.

Pre objasnenie uvediem príklad so základovou konštrukciou. V podrobnosti LOD 100 ešte nie je možné zaoberať sa konkrétnym návrhom základov, ale budú zohľadnené len základné predpoklady pre znázornenie typu založenia pomocou iných konštrukcií (znázornené napr. ako doska, alebo jednoduché hmotné vyjadrenie). Poloha a rozmery konštrukcie nie sú zatiaľ pevne definované. Doplnením informácií o približných rozmeroch a tvare základov zvýšime podrobnosť na LOD 200. Taktiež v tejto fáze musí model obsahovať navrhovaný raster v súlade so súradnicovým systémom projektu.

V LOD 300 sú prvky vymodelované na základe konkrétneho statického návrhu vrátane presného tvaru a rozmerov. V tejto úrovni musí prvok obsahovať materiálové charakteristiky betónu a výstuže. Grafickým znázornením prestupov, pracovných škár, dilatačných škár, prievlakov, prekladov atď. rozšírime model na úroveň LOD 350.

Poslednou predrealizačnou úrovňou pri základoch je LOD 400 v rámci ktorej sa definujú detaily výstuže, akými sú napr. typ spojov, ohyby, minimálne krytie, atď. LOD 500 slúži ako overenie skutočného vyhotovenia na stavbe. Tu je v súčasnosti obrovská diera v celom procese. Vo väčšine prípadov sa projekt skutočného vyhotovenia robí v podstate len pre spokojnosť úradov. Investori doposiaľ nevedia oceniť presnosť týchto informácií, ktoré sú dôležité a je vhodné ich zachovať počas celého životného cyklu stavby. V budúcnosti totiž nebudete mať možnosť zakresliť zakryté konštrukcie a prípadná rekonštrukcia sa predraží nielen o nutnosť spracovať súčasný stav, ale aj o zvýšenú mieru rizika z dôvodu neistoty.

        Tabuľka 2 Príklad vývoja LOD – oceľový stĺp

lod.JPG

LOD definované v britských (tu sa nazývajú Level of model Definition) PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling sa mierne odlišujú od amerických AIA. V článku A.77 sú LOD definované ako popis grafického obsahu modelu v jednotlivých fázach projektu od prvotnej štúdie po prevádzkovanie objektu. S miernou odlišnosťou sú zadefinované LOD aj Austrálii, Novom Zélande, Singapúre a severských krajinách Európy. Všetky však čerpajú z manuálu, ktorý spracoval BIM forum.  V zahraničí je k dispozícii viacero zdrojov, ktoré je možné použiť ako podklad pre definovanie podrobnosti. Hore uvádzané definície korešpondujú s americkým dokumentom AIA Document E203™–2013, Building Information Modeling and Digital Data Exhibit - Časť 1.4.4, kde je LOD definovaný ako popis minimálnych rozmerových, priestorových, kvantitatívnych a iných dát, ktoré sú zahrnuté v prvku modelu.

Takto definovaná podrobnosť projektovej dokumentácie spracovávanej v BIM je významným podkladom pre uzavretie zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom. Zatiaľ však u nás nie je v platnosti žiaden dokument o ktorý by sa dalo v tejto súvislosti oficiálne oprieť, čo sťažuje nielen definíciu, ale aj kontrolu vyhotovenia elektronickej dokumentácie.

Tomáš Funtík

BIM asociácia Slovensko

Súvisiace odkazy


späť na články
website statistics StatCounter