*** 3. ročník Národnej BIM konferencie - Teória vs. Prax ***BIM_2017_03511.jpg

BIM v praxi – Modernizácia stanice metra Victoria, Londýn

Publikované: 27.05.2015 17:02:58

Mnohí ľudia dnes považujú BIM (Building Information Modeling) za sci-fi. Akoby ani v reálnom živote neexistoval. Skúsenosti zo zahraničných projektov však naznačujú opak. BIM pomáha zvládnuť tie najkomplexnejšie projekty po celom svete.  

obr_BIM v praxi – Modernizácia stanice metra Victoria, Londýn

Mnohí ľudia dnes považujú BIM (Building Information Modeling) za sci-fi. Akoby ani v reálnom živote neexistoval. Skúsenosti zo zahraničných projektov však naznačujú opak. BIM pomáha zvládnuť tie najkomplexnejšie projekty po celom svete. Jeden z nich – modernizáciu stanice Victoria, si priblížime v tomto vydaní.

 vict1.png

Obrázok 1 Projekt modernizácie stanice Victoria

Projekt londýnskeho metra za 700 miliónov libier je výzvou pre stavbárov. Cieľom je výrazne zvýšiť kapacitu stanice, skrátiť dobu jazdy, zlepšiť núdzovú evakuáciu a poskytnúť bezbariérový prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stanicou Victoria v Londýne prejde ročne viac ako 80 miliónov cestujúcich a projekt modernizácie zvýši túto kapacitu o polovicu. Počíta sa teda s úpravou vchodu, rozšírenie odbavovacej haly a pridanie ďalšej a samozrejme vybudovanie nových tunelov pre cestujúcich.

 

 vict2.png

Obrázok 2 Súčasný stav stanice

 

 

 vict3.png

Obrázok 3 Navrhovaná modernizácia

 

„Kvalitný projekt a plánovanie má zásadný vplyv na cenu celkového diela.“

Je dávno známe, že v jednotlivých fázach životného cyklu môžeme uskutočniť rozhodnutia, ktoré môžu znamenať úsporu, ale aj predraženie celého projektu. Z toho vyplýva, že čím je pokročilejšie štádium projektu, tým menšia možnosť je ovplyvniť výšku nákladov a tým viac nás stojí každá chyba. V 2D prostredí však nie je možné koordinovať všetky profesie ani pri jednoduchších projektoch. Obzvlášť pri rozsiahlych projektoch je BIM elegantným riešením.

Cez stanicu Victoria prechádzajú tri linky – Victoria, District a Circle. Priamo pod zemou stanice sa teda nachádza komplexný labyrint pozostávajúci z pilót, trubiek, káblov, tunelov a dokonca tu tečie aj rieka. Bez podrobného digitálneho zamerania súčasného stavu by bolo veľmi ťažké navrhnúť rozšírenie stanice a realizovať ho bez porušenia existujúcich rozvodov a základov.

Informácie o objektoch sa získavali z dostupnej projektovej dokumentácie a vo veľkej miere sa využívala metóda 3D laserového skenovania, pomocou ktorého bolo možné s presnosťou na milimeter zamerať presnú polohu konštrukcií a objektov. Z mračna bodov sa následne vytváral následne dátový model stanice, ktorý obsahoval všetky okolité objekty s kompletnou technickou infraštruktúrou. Je ťažké si vôbec predstaviť ako by bolo možné celý objekt navrhnúť bez týchto 3D podkladov.

vict4.png Model tiež obsahoval dôležité geologické údaje, ako sú napr. informácie o pôdnych horizontoch. Ak by sa totiž razil tunel cez miesta, v ktorých je štrkové podložie, hrozil by kolaps. Je preto nevyhnutné, aby boli tieto informácie správne interpretované.

BIM model tiež pomohol s umiestnením pilót nesúcich múr odbavovacej haly, ktoré budú v blízkosti priepustku rieky Tyburn. Tunel pre cestujúcich spájajúci novú halu s podzemím si tiež vyžadoval precízne umiestnenie, nakoľko jeho trasa vedie pod priepustom a ponad linku Victoria. Ako príklad pre dokreslenie stiesnených podmienok a nutnosti precíznej práce uvediem eskalátor, ktorý sa medzi nástupišťami vojde tak, že rezerva je necelých 300mm!

BIM prostredie umožnilo projektantom optimálne navrhnúť budovu na základe modelovania toku chodcov čím redukovali možné zápchy v kritických miestach. Na základe týchto informácií tiež optimalizovali počet eskalátorov a plán ich údržby.

Existujúce tunely sú relatívne plytké - koruna tunelov liniek District a Circle je len 2,5 m pod úrovňou ulice, zatiaľ čo koruna linky Victoria je cca 14 m pod zemou. Vložené medzi nimi, budú nové tunely postavené na rozhraní londýnskeho ílu a riečnych terasových štrkov. Na stabilizáciu štrkov je navrhnutá trysková injektáž, aby nedochádzalo k porušeniu existujúcich tunelov pri začatí razby. Injektážna hmota zároveň vytvorí vodotesnú bariéru.

vict5.pngBIM model sa veľmi osvedčil pri koordinácii návrhu 2500 mikropilót. Aby sa vyhli existujúcej infraštruktúre, musia byť razené v rôznych smeroch. Poloha a orientácia každého vrtu je jednoznačne identifikovaná v 3D BIM modeli. Pomocou detekcie kolízií, sa zabezpečilo, aby neboli žiadne prázdne priestory v rámci konsolidovaného podložia.

Využitie BIM-u sa jednoznačne podpísalo na úspore času a nákladov. Najvýraznejšiu časovú úsporu predstavovala automatizácia pri konštrukčných výpočtoch vyvolaných architektonickou zmenou. Napríklad, ak boli vykonané zmeny polôh otvorov v doske, model vypočítal nové zaťaženia a ich základe zmenil rozmiestnenie výstuže v konštrukcii.

Taktiež nebolo nutné prácne počítať množstvá materiálov. Výkaz výmer sa automaticky generoval na základe aktuálneho modelu, čím bolo možné pružnejšie vyhodnocovať ekonomickú vhodnosť riešenej varianty.

Ďalšou výhodou bolo napríklad funkčné prepojenie modelu s ohýbačkou výstuže alebo 3D tlačiarňou. Priamo z modelu sa odosielali dáta na základe ktorých ohýbací stroj ohol výstuž do požadovaných tvarov, pričom sa redukujú nielen časové nároky, ale aj chybovosť. 3D tlač sa použila na vyhotovenie modelov v mierke čo umožnilo zefektívniť komunikáciu ohľadom konštrukčných detailov a celkovo prezentovať riešenia smerom k ostatným účastníkom, ale aj verejnosti.

vict6.pngvict7.png

Treba dodať, že vytvorenie modelu v BIM prostredí nenapomáha len projekcii, príprave a realizácii, ale všetky dáta je možné zužitkovať pre následnú správu, prevádzku a údržbu. V modeli sú totiž informácie o presnej polohe a všetkých technických špecifikáciách. Správca tak má úplné a hlavne jednoducho dostupné informácie.

***

Spoločnosť London Underground dokončila zameriavanie súčasného stavu v marci 2011 a následne sa v lete 2011 začala príprava staveniska. Razba tunelov začala v lete 2012 v tesnej blízkosti severnej odbavovacej haly a pokračovala smerom na juh. Dokončenie severnej haly je naplánované na koniec roka 2016. Práce na južnej hale začali v októbri 2012. Modernizovaná stanica Victoria má byť uvedená do prevádzky v roku 2018. Práce doposiaľ prebiehajú v súlade s harmonogramom.

-TF -

BIMaS

Galéria k článku

Súvisiace odkazy


späť na články
website statistics StatCounter