*** 3. ročník Národnej BIM konferencie - Teória vs. Prax ***BIM_2017_03511.jpg

Problematika zostavovania výkazu výmer

Publikované: 21.09.2015 14:24:11

Generovanie výkazu výmer je jednou z najvýznamnejších výhod, ktoré ponúka parametrické modelovanie. Prispieva k tomu fakt, že je presný a je možné ho čiastočne automatizovať, čo významne znižuje prácnosť pri jeho zostavovaní. S neustálym rozvojom informačných technológií sa očakáva, že efektívnosť a presnosť pri oceňovaní stavebnej produkcie, čomu predchádza spracovanie výkazu výmer, je možné výrazne zlepšiť s využitím informačného modelu budovy. Zároveň však treba dodať, že zvládnuť spracovanie výkazu výmer v BIMe si vyžaduje úzku spoluprácu projektanta a rozpočtára v oblasti tvorby modelu. Zle spracovaný model totiž prácu rozpočtárovi neuľahčí a často krát je pre rozpočtára nepoužiteľný.

obr_Problematika zostavovania výkazu výmer

Generovanie výkazu výmer je jednou z najvýznamnejších výhod, ktoré ponúka parametrické modelovanie. Prispieva k tomu fakt, že je presný a je možné ho čiastočne automatizovať, čo významne znižuje prácnosť pri jeho zostavovaní. S neustálym rozvojom informačných technológií sa očakáva, že efektívnosť a presnosť pri oceňovaní stavebnej produkcie, čomu predchádza spracovanie výkazu výmer, je možné výrazne zlepšiť s využitím informačného modelu budovy. Zároveň však treba dodať, že zvládnuť spracovanie výkazu výmer v BIMe si vyžaduje úzku spoluprácu projektanta a rozpočtára v oblasti tvorby modelu. Zle spracovaný model totiž prácu rozpočtárovi neuľahčí a často krát je pre rozpočtára nepoužiteľný.

Úvod

Výkaz výmer je rozhodujúcim podkladom pre spracovanie rozpočtu a kľúčovým dokumentom pri verejnom obstarávaní. Popisuje projektovaný objekt v kontexte všetkých relevantných údajov, ktoré majú dopad na cenu a „predstavuje jednoznačný popis stavebného objektu vyjadrený súborom položiek stavebných prác, montážnych prác a dodávok (špecifikácií) stavebných materiálov, strojov a zariadení s uvedením ich merných jednotiek a množstva merných jednotiek.“ (Čavojský, 2012)

Proces tvorby výkazu výmer je často krát veľmi náročný, nakoľko kalkulant (rozpočtár) musí mať nie len dôkladne naštudovanú projektovú dokumentáciu, ale zároveň musí i ovládať predpokladané technologické postupy vybraných stavebných procesov a rešpektovať nadväznosť jednotlivých prác. Okrem konštrukcií, ktoré sú vyjadrené technickými jednotkami pritom nemôžeme zabudnúť na činnosti, ktoré nie sú zrejmé priamo z projektovej dokumentácie, ale vychádzajú zo špecifických podmienok, ktoré si realizované dielo vyžiada (trieda ťažiteľnosti zeminy, potreba čerpania vody, nároky na použitie lešenia, presuny hmôt, manipulácia so vzniknutou suťou a podobne). Na základe týchto informácií musíme vytvoriť výkaz výmer, ktorý predchádza voľbe vhodných položiek pre oceňovanie stavebných prác a vytvorenie kontrolného, ponukového alebo zmluvného rozpočtu. V praxi je tento dokument často podceňovaný, nakoľko projektanti vyžadujú vytvorenie kontrolného rozpočtu pre investora len na základe zmluvy o dielo a považujú ho za bočný produkt projektovej dokumentácie, ktorý pre nich predstavuje náklady navyše. Mnohokrát sa stáva, že projektanti sa snažia zostaviť výkaz výmer a kontrolný rozpočet vo svojej réžii, bez rešpektovania špecifických podmienok, ktoré je nutné pri zostavovaní výkazu výmer zohľadňovať. Myšlienka, že by BIM odstránil potrebu objednať si služby kalkulantov (rozpočtárov) sa zakladá na nepochopení základných princípov informačného modelovania budov. BIM sa totiž v súčasnosti veľmi často mystifikuje a mylne interpretuje ako nástroj, ktorý niečo urobí sám.

"Softvér nemožno využívať ako náhradu za príslušné odborné vzdelanie a skúsenosti."

 

Problematika spracovania výkazu výmer (VV)

Výkaz výmer je špecifickou súčasťou rozpočtu, v ktorom jednotlivé položky udávajú množstvo stavebných prác a následne sú ocenené jednotkovými cenami. Samotný výkaz výmer je základný dokument pre verejné obstarávania a práve tento dokument býva veľmi častým dôvodom sporov medzi investorom, projektantom, spracovateľom VV a zhotoviteľom. Najmä v prípade, ak si zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu za práce naviac.

VV má vo svojej podstate jednoznačne popisovať objekt so zohľadnením nárokov na materiál, práce atď...(viď definícia vyššie) a malo by byť zrejmé v akých podmienkach sa budú jednotlivé konštrukcie resp. stavba ako celok realizovať. O tomto všetkom samozrejme musí v primeranej podrobnosti pojednávať projekt. Dnes je však „moderné“ žiadať o spracovanie výkazu výmer na základe projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Rozpočtár resp. prípravár sa tak dostáva do role kreatívneho umelca, ktorý na základe úrovne svojich skúseností a vedomostí vyšpecifikuje stavbu a následne ocení do posledného klinca aj napriek tomu, že sa tieto informácie v PD nenachádzajú. Získané položky a výmery sú nielen nepresné, ale rozšírené aj o mieru neistoty metódy výpočtu / odhadu a prispievajú tak k riziku, na ktoré firmy jednoznačne reagujú vyššou cenou.

Vo VV by mal byť tiež uvedený spôsob (výpočet), ktorý preukazuje relačné stanovenie kvantifikácie. Inými slovami, každý výpočet položky by mal byť skontrolovateľný a mal by sa jednoznačne viazať ku konkrétnej konštrukcii z PD. Na trhu síce existuje niekoľko softvérových riešení, ktoré umožňujú okrem získania výmer z 2D dokumentácie aj záznam priradenia výpočtu k plochám, prvkom, ale v zásade ide o problém, ktorý v CAD prostredí nevieme vhodne a efektívne riešiť. Najmä, ale nie výhradne, v prípade modifikácií a aktualizácií PD.

CAD (Computer Aided Design) vs. BIM (Building Information Modeling)

Zjednodušene povedané, práca v CAD aplikáciách je digitálnou verziou rysovacej dosky. Rysovanie je teda založené na reprezentácii objektov čiarami, krivkami a popisným textom. Samozrejme, ak sa obmedzíme na základné funkcie. Tu narážame na problém pri tvorbe výkazu výmer. Všetky informácie je nutné prácne získavať z projektu a tento proces nie je možné ani čiastočne automatizovať. Každú konštrukciu, prvok, objekt je nutné fyzicky premerať, či už pomocou digitálnych nástrojov, alebo pomocou pravítka. Navyše, informácie, ktoré sa vzťahujú k tomuto prvku nenájdeme pokope, ale sú napr. v technickej správe, výkaze prvkov, atď...Taktiež je problematické zaznamenať, ku ktorej časti konštrukcie sa výmera vzťahuje, najmä s ohľadom na časté zmeny projektu, prípadne spoluprácu viacerých pracovníkov na tvorbe VV.

Všetky objekty sú v BIM definované v parametrickom 3D prostredí. Okrem geometrickej reprezentácie sú dostupné aj ostatné informácie, ktoré je možné jednoducho začleniť do VV formou exportu. Rozdiel oproti tvorbe v CAD prostredí je, že tu si v podstate užívateľ len nadefinuje, ktoré informácie požaduje, v akej podobe ich chce a v akej forme sa mu dáta majú zobraziť vo výslednej tabuľke. Nezaoberá sa fyzickým prepočtom množstva. Samozrejme vo VV sa zobrazia len prvky, ktoré sú naprojektované. Nemožno teda počítať s tým, že by sa vykázalo množstvo debnenia, ak nie súčasťou digitálneho modelu.

V BIM prostredí si taktiež viete filtrovať jednotlivé prvky, konštrukcie, čo je veľká výhoda pri rôznych analýzach, resp. pri následnom oceňovaní. Jednoducho teda zistíte, či Vám ostáva nejaká položka / konštrukcia na ocenenie. Sumárne porovnanie CAD a BIM prístupu je uvedené v Tabuľke 1.

Tabuľka 1 Porovnanie VV pre CAD a BIM

Kategória

CAD

BIM

PROSTREDIE

2D

3D

FILTROVANIE POLOŽIEK

NIE

ÁNO

ČASOVÁ NÁROČNOSŤ

VYSOKÁ

NÍZKA

PRESNOSŤ VV

90 - 95%

100%

ANALÝZA KONŠTRUKCIÍ

MANUÁLNA

AUTOMATIZOVANÁ

VÝPOČET

MANUÁLNY

AUTOMATIZOVANÝ

IDENTIFIKÁCIA ZMIEN

MANUÁLNA

AUTOMATIZOVANÁ

PREPOČET PO ZMENE

MANUÁLNY

AUTOMATIZOVANÝ

 

VV je možné spracovať v BIMe pomocou viacerých dostupných programov. Svoje integrované riešenie ponúkajú všetky softvéry pre projektovanie – na Slovensku sú najčastejšie využívané Allplan, Archicad, Revit (pozn. v abecednom poradí), ale aj iné, ktoré priamo nesúvisia s projektovaním stavieb ako napr. Vico Takeoff Manager, CostX Takeoff, atď. Treba však počítať s tým, že takto spracovaný výkaz je nutné doplniť o ďalšie náležitosti – pripočítať opodstatnené rezervy materiálov, príplatky, atď.

Poukázať na výhody BIM oproti CAD riešeniam je jednoduchá úloha. Na druhej strane, presvedčiť spracovateľov VV, aby vo väčšej miere využívali potenciál BIM, sa javí byť takmer nemožné. Namietajú najmä chýbajúce softvérové nástroje v ktorých by následne spracovali rozpočet, nesprávne vyhotovené modely projektantom, ktoré nezabezpečia triedenie dát (vlastností, parametrov) v súlade s požiadavkami pre rozpočtovanie. Tento problém sa ani tak bezprostredne netýka spracovania výkazu výmer, ale skôr postprodukcie dát pre následné rozpočtovanie.

Príkladom sú napríklad konštrukcie z pohľadového betónu, pri ktorých potrebujeme konštrukcie rozdeliť na časti, ktoré budú s príplatkom za prímes pre vytvorenie požadovanej kvality pohľadového betónu a ktoré budú bez tejto požiadavky. Touto problematikou sa zaoberá množstvo výskumníkov, ktorí pracujú na systéme automatizovanej tvorby rozpočtov. Nie je to totiž nič, čo by počítač nevedel po zadefinovaní všetkých podmienok spracovať. Podľa môjho názoru je takýto prístup síce nadčasový, ale bude si vyžadovať ešte množstvo práce vo vývoji.

Oveľa reálnejšie kontúry má pre rozpočtárov prepojenie databázových cenárskych modulov s parametrami inteligentných objektov v BIM prostredí. Túto prax už v súčasnosti využíva aj niekoľko firiem. Každému prvku na základe popisu priradia ďalší parameter – napríklad triednik položky z cenárskeho programu a rozpočtár tak následne vie tento zoznam prevziať. Orientácia dát v tomto prípade je však jednostranná, čo nie je v súlade so základnými princípmi BIM.

Záver

Problematika spracovania výkazu výmer je mimoriadne prácna a časovo náročná a častokrát sa jej nevenuje toľko pozornosti a času, ktorý je potrebné vynaložiť pri spracovaní výkazu výmer a tvorbe samotného rozpočtu. Odborníci v tejto oblasti sa jednoznačne zhodujú, že aktuálne je v procese tvorby VV množstvo manuálnej práce, ktorá je časovo náročná a je možné ju zjednodušiť s využitím automatického generovania výkazu výmer, avšak pri tomto procese je nutná bezprostredná kooperácia projektanta a rozpočtára. Je zrejmé, že základom dobrého výkazu výmer je dobrý projekt a zvládnutie úzkej spolupráce medzi projektantom a spracovateľom VV na technickej-informačnej úrovni. Cieľom však bude spresnenie VV čo sa prejaví jednoznačne v presnejšom rozpočte.

Ing. Tomáš Funtík, PhD.

Ing. Lucia Paulovičová

Galéria k článku

Súvisiace odkazy


späť na články
website statistics StatCounter