*** 3. ročník Národnej BIM konferencie - Teória vs. Prax ***BIM_2017_03511.jpg

5D BIM - Piaty rozmer modelu tvoria financie

Publikované: 23.10.2015 21:00:59

BIM má mnoho rozmerov, ktoré rozširujú a dopĺňajú geometrickú reprezentáciu objektov v 3D prostredí. Jedným z nich je aj často skloňovaný piaty rozmer informačného modelu budovy, vo svete známy pod skratkou 5D BIM, ktorý tvoria financie. Stručne a výstižne povedané, BIM umožňuje efektívne narábať s informáciami. Dovolím si tvrdiť, že toto je snáď jeho najväčšia výhoda. Informačný, resp. virtuálny model, ktorý je od začiatku správne napĺňaný informáciami, je základným predpokladom pre ďalšie použitie v nasledujúcich fázach projektu. Pristupovanie k takýmto dátam je jednoduché a ich opätovné využitie je efektívnejšie, čím sa eliminiuje množstvo neproduktívneho času. BIM ako nástroj pomáha z pohľadu 5D sledovať presnú potrebu prostriedkov v každej fáze životného cyklu a umožňuje lepšie plánovať finančné aspekty projektu. Financie sú tak pod neustálou kontrolou.

obr_5D BIM - Piaty rozmer modelu tvoria financie

BIM má mnoho rozmerov, ktoré rozširujú a dopĺňajú geometrickú reprezentáciu objektov v 3D prostredí. Jedným z nich je aj často skloňovaný piaty rozmer informačného modelu budovy, vo svete známy pod skratkou 5D BIM, ktorý tvoria financie.

Stručne a výstižne povedané, BIM umožňuje efektívne narábať s informáciami. Dovolím si tvrdiť, že toto je snáď jeho najväčšia výhoda. Informačný, resp. virtuálny model, ktorý je od začiatku správne napĺňaný informáciami, je základným predpokladom pre ďalšie použitie v nasledujúcich fázach projektu. Pristupovanie k takýmto dátam je jednoduché a ich opätovné využitie je efektívnejšie, čím sa eliminiuje množstvo neproduktívneho času. BIM ako nástroj pomáha z pohľadu 5D sledovať presnú potrebu prostriedkov v každej fáze životného cyklu a umožňuje lepšie plánovať finančné aspekty projektu. Financie sú tak pod neustálou kontrolou.

5D nezahŕňa len rozpočtovanie

„Aplikácia BIM metodiky do oblasti rozpočtovania je blízka budúcnosť a smer vývoja v tejto oblasti, nakoľko poskytuje nenahraditeľné ekonomické informácie.“ (Ing. Paulovičová, STU SvF) V našom geografickom pásme s takýmto prístupom len začíname. Miernou prekážkou je fakt, že na Slovensku a v Českej republike sa rozpočtuje inou metodikou ako vo zvyšku sveta a navyše výrobcovia softvérových nástrojov, ktorých produkty rozpočtári využívajú, zatiaľ na BIM vo významnejšej miere nezareagovali. Nie je totiž dopyt a teda nemajú takýto program pre koho vyvíjať.

V zahraničí je stav odlišný. Existuje viacero softvérových nástrojov, ktoré umožňujú stavby nielen oceňovať, ale naplno využívať potenciál 5D BIM. Do tejto oblasti teda nepatrí len samotné oceňovanie stavebnej produkcie, ktorého výsledkom je už spomínaný rozpočet, ale celkovo sa jedná o komplexný set dát a informácií, ktoré majú vplyv na cenu výstavby a následného užívania a prevádzky budovy. Tieto dáta vieme navyše filtrovať a dynamicky zobrazovať, resp. sledovať v čase. Umožňuje nám to vytvárať dôležité finančné analýzy a vyhodnocovať čiastkové procesy, alebo celé stavebné objekty v čase. Z kontextu vyplýva, že financie musia byť priamo napojené na model a časovú os.

calculation 5d.JPG

Celý proces 5D nemožno je závislý od kvality spracovania jeho súčastí. Základom je 3D parametrický model, z ktorého je možné vyhotoviť – exportovať, výkaz výmer. Tento výkaz obsahuje všetky naprojektované prvky, konštrukcie a objekty. S problematikou výkazov výmer, ktorú sme rozoberali v minulom čísle (ES 7/2015), úzko súvisí samotné rozpočtovanie. Platí jednoduchá rovnica – zo zlého modelu nemôže vzniknúť dobrý výkaz výmer, zo zlého výkazu výmer nikdy nemôže vzniknúť dobrý rozpočet. Výsledok všetci dobre poznáme z každodennej praxe.

Samotný výkaz výmer je podkladom nielen pre rozpočet, ale aj časové plánovanie výstavby. V rámci kalkulačnej činnosti je následne spracovaný ponukový rozpočet dodávateľa uchádzajúceho sa o zákazku alebo kontrolný rozpočet odberateľa na získanie predstavy o cene a následné porovnanie s cenovými ponukami. Víťazný ponukový rozpočet sa stáva zmluvným - dohodnutá zmluvná cena o dielo a stáva sa tak záväzným dokumentom pri  realizácii stavebného diela. Finálny produkt rozpočtovania je elementárnou zložkou 5D a preto je jeho kvalitné spracovanie nevyhnutnosťou.

Následné zapracovanie rozpočtu do 4D modelu (3D model rozšírený o zložku času) nám umožní sledovať finančné toky v priebehu výstavby a dynamicky vyhodnocovať rôzne analýzy.

5D explained.JPG

EVA

Analýza vytvorenej hodnoty (Earned Value Analysis - EVA) je štandardná metóda merania priebehu projektu v ľubovoľnom okamihu. Zobrazuje náklady v kontexte predpokladaného termínu dokončenia, a zároveň analyzuje odchýlky od harmonogramu a rozpočtu. Na osi X je zobrazená časová os, kde sledovanou jednotkou môže byť hodina, mesiac, rok a na osi Y je zobrazená výška nákladov v danom okamihu.

eva graph.JPG

Na analýzu sa využívajú krivky BCWS, BCWP a ACWP. Plánované náklady prác zobrazuje krivka BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled). Vychádza zo zmluvného rozpočtu a schváleného harmonogramu prác. Krivka BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) zobrazuje náklady už dokončených činností vo výške plánovaných nákladov (zo zmluvného rozpočtu). Posledná krivka ACWP (Actual Cost of Work Performed) zaznamenáva skutočné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s realizovanými prácami.

Veľkou výhodou je, že tieto informácie vychádzajú priamo zo 4D modelu a je tak možné veľmi efektívne pristupovať k cenným informáciám v prípade porovnávania viacerých variantov postupu výstavby. Podstatné je si uvedomiť, že žiaden z týchto výstupov nie je práca navyše. Máte k dispozícii model, harmonogram a rozpočet? Toto je výsledok ich aktívneho prepojenia. Ak sa zmení doba trvania, automaticky sa aktualizuje finančný tok. Nie je nutné nič prácne prepočítavať. Všetky vyvolané zmeny sú tvorené automatizovanými procesmi. Krivkami môžete sledovať nielen stavbu ako celok, ale ľubovoľné položky, resp. stavebné objekty, prípadne ich filtrovať podľa stavebných konštrukcií alebo jednotlivých dodávateľov.

EVA GRAPH 5D.png

Tvoríme matrix

V rámci virtuálnej výstavby vieme namodelovať, a tým pádom aj naprojektovať, stavbu do poslednej skrutky. V rovnakej podrobnosti je obyčajne spracovaný aj rozpočet. V tradičnom procese však neexistuje aktívne prepojenie medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom, a preto je narábanie s dátami veľmi zložité a prácne. Navyše, každá zmena si vyžaduje opakované manuálne zásahy do všetkých dokumentov na ktoré projekt priamo nadväzuje. Sledovanie financií v čase sa stáva teda veľmi zložitou záležitosťou. S využitím BIM je sledovanie finančného toku a v porovnaní s tradičnými metódami umožňuje pokročilé filtrovanie a dynamické zobrazovanie dát v akomkoľvek okamihu.

Prezident BIMaS Ing. arch. Michal Pasiar často pri svojich prezentáciách uvádza, že tvoríme Matrix. Najskôr som to bral ako zvučný marketingový slogan. Čím ďalej nad tým uvažujem, tým viac sa s týmito slovami stotožňujem. Virtuálny model, virtuálna výstavba, pokročilé analýzy energetickej náročnosti budov vo fáze pred výstavbou, spravovanie budovy pomocou virtuálneho modelu, to všetko tvorí v podstate paralelný svet tvorený nulami a jednotkami. Otázka je, či si vyberiete nulu, alebo jednotku.

Ing. Tomáš Funtík, PhD.

Súvisiace odkazy


späť na články
website statistics StatCounter