*** 3. ročník Národnej BIM konferencie - Teória vs. Prax ***BIM_2017_03511.jpg

BIM a Facility Management

Publikované: 08.11.2015 18:44:25

Ako je už mnohým známe, BIM model je vo svojej podstate 3D parametrický dátový model, ktorý obsahuje všetky informácie o budovanom objekte. Informácie sú do neho vkladané od prvotnej fázy koncepčného zámeru, cez projektovú dokumentáciu a následnú výstavbu až po facility management (FM). 

obr_BIM a Facility Management

Vo svete sa táto fáza označuje aj ako 6D BIM. Nejde však o ustálenú definíciu a rôzne národné štandardy sú nejednotné, nakoľko označujú šiestym rozmerom nielen FM, ale aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia (tzv. „as-built model), prípadne BOZP. Preto zastávam názor, že označovať túto fázu ako 6D BIM nie je vhodné. Navyše FM je akronym, ktorý je dostatočne etablovaný aj na našom území a nie je nutné ho nahradiť inými dvoma písmenami (resp. číslom a písmenom). Informácie z dátového modelu, ktorý je virtuálnou kópiou skutočného objektu a obsahuje všetky konštrukcie, prvky, priestory, ich vlastnosti a parametre sú ľahko dostupné a je zrejmé, že v dohľadnej budúcnosti zohrajú rozhodujúcu úlohu pri správe a prevádzke budov.

Je preukázané, že pri vstupe FM do životného cyklu objektu už vo fáze projektovania sa dá ovplyvniť až 80% budúcich prevádzkových nákladov. Fáza prevádzky a údržby je finančne značne najnáročnejšia ako výstavba a možnosť ovplyvniť výšku nákladov hrá pri desaťročiach životnosti významnú rolu. Je preto nevyhnutné, aby bola aktívna spolupráca medzi projektovým tímom, zástupcom zhotoviteľa a facility managerom. Zabezpečiť túto spoluprácu však nie je jednoduché, najmä v dnešných podmienkach, kedy drvivá väčšina investorov neplánuje budovu prevádzkovať, ale čo najskôr po dokončení predať.

VYUŽÍVANIE INTELIGENTNÝCH OBJEKTOV

Objekt je digitálnou reprezentáciou skutočného výrobku, ktorý môže byť použitý v súvislosti s výstavbou, alebo prevádzkou budovy. Často býva BIM objekt mylne označovaný a chápaný iba ako 3D model. Podstatné je však, aby model obsahoval všetky potrebné informácie v takom tvare, aby boli ďalej využiteľné. Obyčajný 3D model, ktorý obsahuje len geometriu nám totiž správu budovy neuľahčí.

optimalizacia nakladov.png

Objekty konkrétnych výrobcov, z ktorých je budova „vyskladaná“ sú digitálnou reprezentáciou daného objektu, ktorý výrobca dodáva na Slovenský stavebný trh sú v zásade vždy definované podrobnými fyzikálnymi charakteristikami a parametrami udávanými výrobcom. Všetky tieto informácie majú pre FM nenahraditeľnú cenu. Niekto možno bude namietať, že FM rozhodne nepotrebuje všetky informácie z modelu. Načo je prevádzkovateľovi informácia o tepelnom odpore materiálu, module pružnosti použitej ocele, súčiniteli tepelnej vodivosti, atď. Pri prevádzkovaní ani veľmi nanič. Jedného dňa však bude nutná oprava, obnova, alebo rozsiahlejšia rekonštrukcia a vtedy sa rozhodne hodia.

Rozdiel medzi prístupom BIM a tradičným je, že inteligentné objekty už všetky tieto parametre obsahujú a nie je nutné ich prácne vyhľadávať v špecifikáciách a technických listoch. Navyše, keďže sú v elektronickej podobe, je možné s nimi narábať a využiť istú mieru automatizácie celého procesu. V BIM modeli sa totiž objekty správajú parametricky. Znamená to, že ak zmeníme jeden parameter - jednu z vlastností, má to za následok agregovaný súbor - množinu zmien. Tieto zmeny sú jasne identifikované a značne sa tak zjednodušuje upravovanie a aktualizácia zmien, ktoré majú dopad súčasne na iné súvisiace konštrukcie, resp. objekty. Korektne vytvorené objekty sú základom pre možnú automatizáciu celého procesu, jednoduchým zapracovávaním zmien a posudzovaním rôznych variantov napríklad s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy a zjednodušiť prevádzku.

SPRÁVA BUDOVY POMOCOU BIM

Ako už bolo spomenuté, ak je model komplexne a korektne napĺňaný informáciami v priebehu jednotlivých fáz prípravy a výstavby, tým facility manager získava nielen presné informácie o vlastnostiach zabudovaných prvkov, ale aj ich presné miesto, kde sa nachádzajú. K prehľadnosti prispieva aj fakt, že nosičom informácií sú 3D objekty, čo značne zjednodušuje interpretáciu, dorozumievanie a navigáciu. Vysoký dôraz sa kladie predovšetkým na flexibilitu prostredia, ktorá je nevyhnutná pre rýchle tempo a meniace sa požiadavky užívateľov budovy. Opravu, údržbu prípadne výmenu jednotlivých častí zariadení, alebo konštrukcií si tak môžeme vopred naplánovať.

bim fm.JPG

Veľkou výhodou je, že v rámci  virtuálneho modelu budovy sú všetky potrebné informácie sústredené na jednom mieste. Všetky detaily, technické listy, výmery, výpisy prvkov vieme jednoducho z modelu získať. Tieto informácie sú veľmi dôležité pre FM, ktorý musí mať všetky informácie k dispozícii pre kvalitnú a efektívnu prevádzku budovy. Jednoducho časy, prácneho a manuálneho dohľadávania informácií v sklade plnom dokumentov sa musia stať minulosťou. Tabuľkové procesory sú síce dobrým pomocníkom, ale bez prepojenia priamo na objekt nevedia zabezpečiť požadovanú efektivitu.

Využívaním vhodného softvérového nástroja získava FM presný a podrobný prehľad prevádzkových výdavkov spolu so všetkými záznamami o vykonaných prácach a výdavkoch, ktoré sú pripájané k modelu a je možné teda sústrediť a uchovať tieto informácie pre ďalšie využitie. Poslúžia najmä pre tlačové zostavy v rámci kontroly nákladov, ale aj pre odhad budúcich nákladov v rámci prípravy pre porovnateľné stavby.

DÔVOD NA ZMENU

BIM predstavuje z pohľadu užívateľa, ale aj všetkých zúčastnených zásadnú zmenu, ktorá prispieva k zníženiu prevádzkových a investičných nákladov, šetreniu času výstavby a podporuje precíznejší priebeh výstavby a efektívnejšiu kontrolu. Niektoré zahraničné zdroje uvádzajú dosiahnutú úsporu na úrovni 10-15%, čo rozhodne nie je pri prevádzkových nákladoch zanedbateľné číslo. Potencionálna úspora a efektivita narábania s informáciami tak tvoria jednoznačný argument pri rozhodovaní o implementácii BIM.

Dokonca už aj na Slovensku viacerí investori začínajú požadovať v čoraz väčšej miere využívanie BIMu až po fázu výstavby. Reálna skúsenosť s prevádzkovaním a správou zatiaľ absentuje, čím sa Slovensko radí medzi krajiny, ktoré sa nemôžu zatiaľ pochváliť s pilotným projektom, ktorý zahŕňa kompletné riešenie objektu v 3D parametrickom prostredí od koncepčnej fázy po FM.

ZÁVER

V minulosti boli výhody BIM prezentované a orientované predovšetkým na architektov a projektantov, prípadne zhotoviteľov. Ale dnes je stále jasnejšie, že výhody a úspory nákladov dosiahnuté počas prevádzky sú podstatnejšie. Spolu s technologickým pokrokom v oblasti IT, bude integrácia do stavebníctva bez pochýb rýchlo napredovať. Na to, aby sme však mohli čerpať všetky výhody BIM naplno, je nevyhnutné, aby si za účelom integrácie a hladkého prenosu informácií v životnom cykle budovy osvojili tento koncept všetci, ktorí akoukoľvek mierou vstupujú do procesu návrhu, realizácie a správy majetku.

Množstvo firiem si už dnes pokladá otázku, ako implementovať BIM do činností, ktorými sa zaoberajú. Dôvodom je, že z hľadiska kvality a riadenia zdrojov nemožno konkurovať firmám, ktoré si osvojili BIM, pretože tento systém vedie k značným úsporám (čas, náklady,..). Čas strávený pri štúdiu a práci s 2D dokumentáciou sa s parametrickým 3D modelom nedá totiž ani porovnať, ...vlastne sa dá. Rozdiel je obrovský!

Ing. Tomáš Funtík, PhD.

Súvisiace odkazy


späť na články
website statistics StatCounter