BIM_2017_03511.jpg

Čo priniesla 1. Slovenská BIM konferencia: Teória vs. Prax?

Publikované: 13.04.2016 15:39:53

Problematika informačného modelu budov si postupne získava čoraz viac pozornosti aj u nás. Dobrým príkladom je aj 1. Slovenská BIM konferencia s medzinárodnou účasťou, s podnázvom „Teória vs. Prax“ ktorá sa uskutočnila 22.10.2015 v priestoroch SLSP na Tomášikovej ulici v Bratislave. 

obr_Čo priniesla 1. Slovenská BIM konferencia: Teória vs. Prax?

Problematika informačného modelu budov si postupne získava čoraz viac pozornosti aj u nás. Dobrým príkladom je aj 1. Slovenská BIM konferencia s medzinárodnou účasťou, s podnázvom „Teória vs. Prax“ ktorá sa uskutočnila 22.10.2015 v priestoroch SLSP na Tomášikovej ulici v Bratislave.

NA ÚVOD PÁR FAKTOV

11.jpgKonferenciu pre Vás pripravili Vydavateľstvo Eurostav a BIM asociácia Slovensko, ktorí vyvinuli niekoľkomesačné úsilie s cieľom zabezpečiť kvalitné programové obsadenie na medzinárodnej úrovni pre rozmanité spektrum poslucháčov. Odbornú garanciu konferencie zabezpečili SKSI, ZSPS, KOMARCH a záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorého zástupca Ing. Németh, zo sekcie výstavby, zároveň otvoril toto jedinečné podujatie.

Celkovo sa predstavilo 6 prednášateľov zo Slovenska, 3 prednášatelia z Čiech, 2 prednášatelia z Rakúska a Nemecka a 1 prednášateľ z Veľkej Británie, vrátane prezidenta BIMaS Ing. arch. Michala Pasiara, ktorý predniesol aktuálnu správu o stave implementácie problematiky BIM na Slovensku a činnostiach BIM asociácie za ostatný rok a viceprezidenta BIMaS Ing. Tomáša Funtíka, PhD., ktorý priblížil stav v zahraničí s ohľadom na legislatívu, štandardizáciu a verejné zákazky.

 12.jpg

Záujem o podujatie bol vysoký, registrovaných bolo totiž viac ako 200 účastníkov z rôznych odvetví stavebníctva, ktorým aj touto cestou ďakujeme za účasť a už teraz sa tešíme na budúci ročník. Percentuálne najvyššia účasť bola z radov projektantov a architektov (22%). V tesnom závese (21%) boli zástupcovia z realizácie a spoločnosti, ktoré sa venujú predaju stavebných materiálov a produktov (19%). Pozitívom je značná účasť z radov investorov, resp. developerov, ktorí sa obyčajne podobným podujatiam v zahraničí doposiaľ vyhýbajú. Aj to je jeden z jasných signálov, že BIM sa pomaly, ale isto dostáva na stavebný trh vo väčšej miere. Ucelený prehľad o účastníkoch konferencie je spracovaný v diagrame.

3.jpgJEDNOTLIVÉ PREDNÁŠKY SPLNILI OČAKÁVANIA

V súlade s diverzitou účastníkov bol formovaný a prispôsobený aj odborný program. Jednotlivé prednášky boli pripravované v spolupráci s partnermi podujatia, ktorí patria k lídrom v tejto oblasti a mohli tak odovzdať ich vlastné praktické skúsenosti s BIM. Môžeme tak s potešením konštatovať, že na konferencii tak prevládala jednoznačne Prax nad Teóriou. Veľa to vypovedá o pripravenosti trhu na širšiu implementáciu BIM.

Celkovo bol program koncipovaný do dvoch blokov. Ten ranný bol venovaný slovenskému stavebníctvu a aktuálnej situácii v tejto oblasti na našom území. Poobedný blok priniesol prehľad o stave implementácie BIM v zahraniční. Jednotlivé témy ponúkli záber od developmentu, projekcie, cez podporu predajcov stavebných materiálov prostredníctvom objektových knižníc a podpory softvérových nástrojov umožňujúcich prácu v tomto prostredí, až po realizáciu stavieb a využitia BIM vo výstavbe. Do istej miery to aj korešponduje so záberom samotného BIM, ktorý sa v podstate týka, či už priamo, alebo nepriamo, všetkých účastníkov investičnej výstavby.

Kvalitu prednášateľov a spokojnosť účastníkov s celkovým priebehom konferencie sme ako organizátori zisťovali pomocou dotazníka. Všetci účastníci z praxe a akademickej obce boli oslovení s možnosťou vyjadriť svoj názor na priebeh prezentácií, úrovne zabezpečenia a celkovej spokojnosti s konferenciou. Sme radi, že prevládajú pozitívne reakcie, ale samozrejme, sami cítime, že máme priestor na zlepšenie. Môžeme však s potešením konštatovať, že viac ako 82% respondentov deklarovalo spokojnosť s odborným programom (hodnotili úroveň programu 1 a 2 z 5).

Aj keď všetky prezentácie boli z nášho pohľadu veľmi prínosné a pútavé a navyše v porovnaní so zahraničnými akciami podobného typu, si dovoľujeme tvrdiť, že spĺňali tie najprísnejšie kritériá, zostavili sme rebríček prednášateľov, ktorí respondentov zaujali najviac. Prvenstvo v tejto kategórii získal Ing. Uličný, TECHNICO OPAVA - CZ (67%), ktorý sa venoval problematike implementácie BIM do projekčnej firmy a prezentoval ich skúsenosti na realizovanom projekte. Prednáška, ktorá zaujala 63% respondentov bola z dielne HB REAVIS. Počas prezentácie poukázali Ing. Stohl a Ing. Marčok na výhody ale aj riziká využívania BIM z pohľadu investora a budúceho prevádzkovateľa budovy. Ako príklad uviedli projekt TWIN CITY.

 131.JPG

Na pomyslenom treťom mieste skončili zhodne Ing. Hrnčiar, HESCON (50%), ktorý prezentoval využitie viacerých softvérov pri projekčnej činnosti na projekte realizovanom vo VW Bratislava a Rob Jackson, Bond Bryan Architects – UK (50%), ktorý sa v prezentácii sa zameral na skúsenosti s implementáciou a taktiež umožnil účastníkom nahliadnuť do zákulisia ich výskumu smerovaného k rozvoju platformy OPEN BIM a ďalších národných a medzinárodných noriem.

 6.png

Ak ste nemali možnosť konferencie sa zúčastniť, alebo sa chcete vrátiť k niektorej z prednášok z konferencie, nájdete na web stránkach BIM asociácie Slovensko - www.bimas.sk. V prípade, ak by ste sa chceli pozrieť ako konferencia prebiehala, všetky fotografie z BIM konferencie si môžete prehliadať na FB profile Vydavateľstva Eurostav, alebo BIM asociácie Slovensko.

PANELOVÁ DISKUSIA

Nakoľko sa na konferencii zišlo množstvo top odborníkov, zaradili sme medzi ranným a poobedným blokom prednášok panelovú diskusiu, v rámci ktorej ponúkli svoj pohľad na aktuálnu situáciu Ing. arch. Pasiar, Ing. Žilka (CAD ŠTOR), Ing. Štohl a Ing. Marčok (HB REAVIS), Ing. Balco (CAD EXPERT) a Ing. Seifert (ALLPLAN). Po zodpovedaní úvodných otázok moderátora využili prítomný účastníci možnosť položiť otázku a nasledovala diskusia. V diskusii odzneli najmä problémy so ľudskými kapacitami a schopnosťou jednotlivých profesií pracovať v 3D parametrickom prostredí, ale aj postrehy a nápady, ako sa vysporiadať so zmenou, ktorú BIM prináša a ako zaujať štátny aparát, aby vo väčšej miere podporoval implementáciu do štandardov a legislatívy.

7.jpg

Obrázok 1 Panelová diskusia - (zprava) Ing. Marčok, Ing. Stohl, Ing. Balco, Ing. arch. Pasiar, Ing. Seifert a Ing. Žilka

POSTREHY Z KONFERENCIE

Na základe celkového priebehu konferencie a spätnej väzby, ktorá sa ku nám dostáva môžeme konštatovať, že jednoznačne prevládajú pozitívne dojmy a spokojnosť, že už máme svoj „BIM event“ roka aj na Slovensku. Pre porovnanie, v Čechách BIMDAY organizuje už od roku 2012. V tomto ohľade sa stotožňujeme s komentárom jedného z respondentov dotazníka, podľa ktorého najväčším prínosom je už len fakt, že sa samotná konferencia uskutočnila. Vznikol tak priestor na aktívnu diskusiu, výmenu skúseností a stretnutie priaznivcom BIM na Slovensku.

A čo plánujeme zlepšiť do nasledovného ročníka? Vaše najčastejšie pripomienky sa týkali možnosti parkovania v blízkosti areálu, dodržiavanie časového harmonogramu a prekladov pre zahraničných hostí. Môžeme Vás ubezpečiť, že dodržiavanie harmonogramu bude v budúcnosti rozhodne dôslednejšie kontrolované. Navyše, plánujeme rozšíriť spektrum prednášok o oblasti ako je Facility management a Dopravné staviteľstvo.

Na záver by som sa rád poďakoval v mene organizátorov všetkým účastníkom za hojnú účasť a samozrejme všetkým prednášajúcim a partnerom, ktorý akciu podporili a pričinili sa tak o výborný 1. ročník Slovenskej BIM konferencie. Všetci ste tak prispeli k skoršej implementácii BIM na Slovensku!

Dovidenia o rok!

Ing. Tomáš Funtík, PhD.
Stavebná fakulta, STU v Bratislave
BIM asociácia Slovensko


späť na články
website statistics StatCounter