BIM_2017_03511.jpg

Výstavba v BIM prostredí eliminuje riziká zhotoviteľa

Publikované: 06.06.2016 12:06:49

V dnešnom svete neustáleho pokroku a rozvoja technológií sa postupom času výrazne menia podmienky na trhu. S neustálym tlakom na zvyšovanie kvality a znižovanie ceny sa stretávame nielen v stavebníctve. Tieto náročné úlohy je možné zvládnuť pomocou inovatívnych prístupov, systémov a v neposlednom rade, za pomoci výpočtovej techniky a kvalitného softvérového vybavenia. V oblasti plánovania a prípravy uskutočňovania stavieb predstavuje tento progres BIM (Building Information Modeling, rep. VC - Virtual Construction), pomocou ktorého sme schopní plniť náročné úlohy a predstavy investorov oveľa efektívnejšie.  

obr_Výstavba v BIM prostredí eliminuje riziká zhotoviteľa

V dnešnom svete neustáleho pokroku a rozvoja technológií sa postupom času výrazne menia podmienky na trhu. S neustálym tlakom na zvyšovanie kvality a znižovanie ceny sa stretávame nielen v stavebníctve. Tieto náročné úlohy je možné zvládnuť pomocou inovatívnych prístupov, systémov a v neposlednom rade, za pomoci výpočtovej techniky a kvalitného softvérového vybavenia.

 

V oblasti plánovania a prípravy uskutočňovania stavieb predstavuje tento progres BIM (Building Information Modeling, rep. VC - Virtual Construction), pomocou ktorého sme schopní plniť náročné úlohy a predstavy investorov oveľa efektívnejšie. Tento prístup úplne mení pohľad na doterajšie zaužívané postupy firiem v odvetví a koncepčne prispieva k efektívnej a systematickej práci s vylúčením množstva omylov, resp. nezrovnalostí ešte pred fázou vlastnej realizácie objektu. Zhotoviteľ tak vie redukovať rizikovú prirážku, čo prispieva k nižšej cene.

Súčasný autori a odborníci v tejto oblasti poukazujú na nevyhnutnosť používania BIM ako účinného nástroja managementu informácií počas celého životného cyklu budovy. Ako dokazujú na rôznych prípadových štúdiách a konkrétnych zákazkách z praxe, využívaním BIM je možné dosiahnuť úsporu až do výšky 10% nákladov z ceny diela. Na BIM ako taký však netreba primárne pozerať ako nástroj na šetrenie, ale ako na nástroj na redukciu rizika.

Fáza výstavby

Výstavba objektov a stavieb si vyžaduje na úspešnú realizáciu čoraz precíznejšie plánovanie. S neustále sa zvyšujúcimi nárokmi na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia, ale taktiež zvyšujúcou sa cenou vstupov ako je práca, stavebné materiály a mechanizmy, rastie aj potreba dôslednejšej prípravy za účelom efektívneho, plynulého a bezpečného priebehu výstavby.

Plánovanie výstavby je zásadná a veľmi náročná činnosť v oblasti riadenia a uskutočňovania stavebných projektov. Obyčajne pred začiatkom výstavby stojíme pred rôznymi voľbami a nimi vieme ovplyvniť priebeh, či dokonca celkový výsledok daného projektu. Plánovanie zahŕňa výber technológie, definovanie úloh, odhad potrebných zdrojov a času trvania jednotlivých úloh a taktiež všetky interakcie medzi nimi. Všetky tieto faktory majú priamy dopad na výslednú cenu.

bim1.JPG   bim2.JPG

Obrázok 1 Plánovaný stav vs. Skutočnosť na stavbe

Pojmom plánovania môžeme obsiahnuť široký záber činností. V podstate sa pod plánovaním z pohľadu zhotoviteľa rozumie rozpracovanie technologických. kvalitatívnych, časových a nákladových parametrov projektu s prihliadnutím na podmienky a obmedzenia v ktorých sa bude projekt realizovať. Jednotlivé plánovacie procesy nadväzujú na zámer projektu, a teda účel, stratégiu a ciele, ktoré chceme dielom dosiahnuť. Definovanie zámeru vyjadríme rozčlenením projektu na jednotlivé činnosti, ktoré určujú štruktúru (WBS - Work Breakdown Structure) a špecifikácie prác (SOW - Statement of Work) a a tiež organizačnú štruktúru projektu (OBS - Organization Breakdown Structure). Je potrebné si uvedomiť, že tak ako BIM model, aj časové plánovanie musí brať do úvahy podrobnosť v akej má byť vyhotovené. Podrobnosť v modeli označujeme LOD (Level of Detail, resp. Level of Development) a má úrovne od LOD 100, ktorý je na úrovni konceptu až po LOD 500, ktorý vyjadruje dokumentáciu skutočného vyhotovenia. Štruktúra časového plánu musí odzrkadľovať úroveň detailu modelu.

bim3.JPG

Obrázok 2 Podrobnosť časového plánu

Zostaveniu 4D simulácie priebehu výstavby pozostáva z procesu definovania projektu na časovej osi a priradenie 3D objektov k jednotlivým činnostiam. Samotné plánovanie termínov zahŕňa definovanie činností, určenie logických väzieb, odhad trvania činností (deterministicky, stochasticky) a zostavenie časového plánu (určenie rezerv a kritickej cesty). V BIM prostredí je zostavenie časového plánu značne jednoduchšie nakoľko je možné filtrovať jednotlivé súčasti projektu / modelu, identifikovať objekty, ktoré sú naplánované a ktoré nie a najmä overiť vhodnosť postupu
výstavby a nadväznosti jednotlivých procesov prehratím plánovanej sekvencie.

bim5.JPG

V rámci plánovacích procesov stanovujeme tiež potreby zdrojov v priebehu projektu. Najmä potreby pracovnej sily, materiálov a financií. Tento proces je neoddeliteľnou súčasťou časového plánovania. 4D sa dá chápať aj ako časopriestorová analýza objektu a pomáha nám odhaliť rôzne riziká spojené s plánovaním kapacít. V tradičnom procese je totiž veľmi ťažké identifikovať časový konflikt medzi jednotlivými profesiami. Môže sa tak ľahko stať, že na jednom mieste uvažujeme s prácou viacerých čiat, prípadne sú počty pracovníkov predimenzované z hľadiska dostupného priestoru a ich produktivita teda výrazne klesá. Je to bohužiaľ bežný jav na mnohých stavbách nakoľko sa tieto časové kolízie veľmi prácne identifikujú v prostredí MS Project, resp. plánoch, ktoré sú spracované v Exceli.

Plánovanie výstavby však nezahŕňa len plánovanie následnosti jednotlivých procesov stavebných objektov, ale aj organizáciu samotného staveniska a tiež BOZP. V BIM prostredí vieme dynamicky plánovať nielen disponibilné skladovacie a montážne plochy v priebehu celej výstavby, ale aj identifikovať nebezpečenstvá z hľadiska bezpečnosti a plánovať vhodné opatrenia.

Výhody BIM pre zhotoviteľov

Z pohľadu zhotoviteľa je výhod v procese prípravy a realizácie výstavby niekoľko. Zhotoviteľ môže používať sofistikované nástroje (Synchro, Navisworks, Vico,..), ktoré umožňujú analyzovať plánovaný objekt a má možnosť začleniť množstvo ekologických aspektov vo fáze ešte pred začatím projektu. Navyše napomáha dobrému odhadu a eliminácii rizika v procese naceňovania a obstarávania, tým, že je možné spoľahnúť sa na výkaz výmer, ktorý je generovaný priamo z modelu.

Pomocou 4D nástrojov zlepšuje koordináciu a priebeh výstavby, kde zhotoviteľ vie simulovať rôzne situácie a vybrať tú najvhodnejšiu. Simulácia môže byť použitá tiež na identifikáciu konfliktov, ktoré môžu nastať počas výstavby. Navyše tieto simulácie môže zhotoviteľ využiť na efektívnu marketingovú prezentáciu postupu prác a celkovú lepšiu vizualizáciu koncového produktu. Výsledkom bude jednoznačne menší počet chýb a tým pádom aj opráv a už spomínaná optimalizácia zdrojov (pracovníkov, strojov, materiálov a komponentov). Prejaví sa to v úspore financií a zdrojov pretože kvalitné plánovanie má zásadný a priamy vplyv na cenu celkového diela.

V jednotlivých fázach životného cyklu môžeme uskutočniť rozhodnutia, ktoré môžu znamenať úsporu, ale aj predraženie celého projektu. Platí, že čím pokročilejšie štádium, tým menšia možnosť je ovplyvniť výšku nákladov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné začať s precíznym plánovaním už v prvotných fázach životného cyklu projektu a vstupovať do neho musia okrem investora a projektanta aj ostatní účastníci. Táto potreba komunikácie a výmeny, zberu, dopĺňania a aktualizácie informácií podporuje nielen vhodnosť, ale nevyhnutnosť použitia informačných modelov. Model šetrí čas a nie sú nevyhnutné rozsiahle koordinačné kontroly a na stavenisku je možné sa venovať iným veciam. Nekoordinované informácie vedú k neustálym chybám, zdržaniam a práve na to sa zameriava BIM.

Súvisiace odkazy


späť na články
website statistics StatCounter