BIM_2017_03511.jpg

BIM manager, nová pozícia v stavebníctve

Publikované: 06.06.2016 12:57:52

Jedna z definícií popisuje BIM ako integrovaný digitálny proces, ktorý ponúka koordinované a spoľahlivé informácie o projekte naprieč všetkými fázami životného cyklu stavby a to od jeho konceptu až po prevádzku, resp. demoláciu. Ako však uchopiť a koordinovať proces a zabezpečiť, aby sa k Vám dostali správne informácie v ten správny moment? Odpoveď by Vám mal ponúknuť BIM manager. Tak ako vo svete, aj na Slovensku je ich však zatiaľ nedostatok. Keďže BIM manager hrá kľúčovú úlohu pri implementácii BIM, prinášam Vám pohľad na jeho pracovnú náplň, úlohy a požiadavky, ktoré by mal spĺňať.

obr_BIM manager, nová pozícia v stavebníctve

Jedna z definícií popisuje BIM ako integrovaný digitálny proces, ktorý ponúka koordinované a spoľahlivé informácie o projekte naprieč všetkými fázami životného cyklu stavby a to od jeho konceptu až po prevádzku, resp. demoláciu. Ako však uchopiť a koordinovať proces a zabezpečiť, aby sa k Vám dostali správne informácie v ten správny moment? Odpoveď by Vám mal ponúknuť BIM manager. Tak ako vo svete, aj na Slovensku je ich však zatiaľ nedostatok. Keďže BIM manager hrá kľúčovú úlohu pri implementácii BIM, prinášam Vám pohľad na jeho pracovnú náplň, úlohy a požiadavky, ktoré by mal spĺňať.

BIm manazer.pngImplementačný proces je charakteristický intenzívnou spoluprácou, vyžaduje si vysokú úroveň zručností ľudí v podobe komunikácie, interdisciplinárnej spolupráce, proaktívneho prístupu a v neposlednom rade veľkú dávku motivácie. Tí, ktorí sa vydali na cestu zvýšenia efektivity a konkurencieschopnosti svojej firmy pomocou BIM už prišli na to, že potrebujú zamestnať človeka navyše, ktorý im pomôže uchopiť tento proces a naštartovať zmenu. Nová éra v stavebníctve je totiž sprevádzaná explóziou softvérových technológií, ktoré sú na trhu k dispozícii „s pečiatkou“ BIM a nájsť človeka, ktorý by mal dostatočné odborné znalosti, nadštandardné technické zručnosti a zároveň dostatočnú motiváciu je ťažké, nie však nemožné. V ideálnom prípade je to jeden z Vašich zamestnancov.

 „Jednou z hlavných úloh BIM managera je vytvoriť rovnováhu medzi technologickým pokrokom a zručnosťami ľudí vo firme.“

PRECHOD NA NOVÚ PLATFORMU - IMPLEMENTAČNÝ PLÁN

Pred BIM managerom, ale aj pre samotnou firmou stojí obrovská výzva – presvedčiť zamestnancov, že sa dá pracovať efektívnejšie a že na zmenu nie sú moc starí. Zabezpečiť prechod z CAD prostredia na úplne inú platformu, akou je 3D BIM prostredie nie je ľahká úloha a musíte byť pripravení, že sa vo Vašom tíme udejú väčšie, či menšie personálne zmeny. Transformačný proces môže trvať od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov v závislosti na prístupe firmy, skúseností BIM managera a ochoty zamestnancov. Pre úspešný prechod je kritická jednoznačná a neustála podpora zo strany vedúcich pracovníkov spoločnosti. Úlohou BIM managera je vytvoriť implementačný plán, ktorý zahŕňa krátkodobé a dlhodobé ciele vrátane návrhu sekvencie krokov za účelom ich dosiahnutia. Mal by obsahovať plánovanie ľudských, materiálnych a finančných zdrojov a merateľné ukazovatele.

DEFINÍCIA PROCESOV, ŠTANDARDOV A DOKUMENTOV

Vývoj jednotných firemných štandardov je zložitá úloha, pretože každý má obyčajne svoj vlastný spôsob, ako chce robiť veci a nie vždy je jednoduché ľuďom vysvetliť význam, prečo a ako by mali niečo urobiť. Avšak, BIM Manager musí usilovať o presadenie štandardov v záujme produktivity a vhodnej reprezentácie firmy. Správne zadefinovanie procesov a štandardov má priamy vplyv na efektivitu celého procesu a na ďalšie využívanie informácií v čase. Ak si vezmeme jednu z výhod BIM – spolupráca na jednom objekte, viete si predstaviť, že jednotlivé prvky by mali na iných podlažiach iné názvy a parametre? Ako by potom vyzeral napr. výkaz výmer? BIM manažér má povinnosť zabezpečiť použitie vhodných štandardov aj od spolupracujúcich firiem. Tento proces nie je jednorazový, ale vyvíja sa v čase.

Jedným z neopomenuteľných procesov musí byť proces kontroly v rámci ktorej sa treba zamerať nielen na samotné dodržiavanie štandardov, aj na presnosť a konzistenciu vyhotovených modelov a tiež kontrolu priraďovania parametrov v čase v súlade s dohodnutou podrobnosťou. Dôležitým procesom je tiež detekcia kolízií medzi jednotlivými profesiami a zabezpečenie odstránenia kolízií v spolupráci s dodávateľmi profesií.

BEP (BIM Execution Plan)

bim data.jpg

Ak chcete efektívne zavádzať BIM do projektu, je dôležité, aby ste mali k dispozícii kvalitne vypracovanú
štruktúru BEP. BEP patrí k základným dokumentom projektu a mal by popisovať ciele projektu a

 celkovú víziu spolupráce na projekte, zúčastnené strany – ich kompetencie, priority, úlohy a zodpovednosti. Celý projekt by mal byť definovaný na časovej osi vo forme harmonogramu so znázornením jednotlivých fáz projektu a požiadavkami na dodanie výstupov v dohodnutej podrobnosti. Táto časť by mala obsahovať zoznam využívaných softvérov a typy súborov, ktoré sa budú vymieňať medzi profesiami a tiež formu, akou sa budú dáta vymieňať. Vhodnú skladbu softvérov je nutné formovať vzhľadom na ich interoperabilitu.

Interná práca tímu si vyžaduje definovať vhodné označovanie súborov z hľadiska profesií, názvy prvkov v súlade s firemným štandardom a tiež práva ich modifikácie, správne definovanie parametrov a príslušnú lokalizáciu objektov v rámci modelu.

V dokumente by sa mali tiež objaviť vysvetlivky k použitým skratkám a pojmom a prípadné odkazy na normy, resp. iné dokumenty na základe ktorých ste formovali požiadavky.

ŠKOLENIA A VÝBER VHODNÝCH SOFTVÉROVÝCH NÁSTROJOV

Aj tie najlepšie softvérové nástroje sú zbytočné, ak ich neviete správne ovládať. Zodpovednosťou BIM managera je zabezpečiť, aby ľudia mali prístup k správnym informáciám, nástrojom a školeniam, ktoré potrebujú k zvýšeniu ich efektivity a produktivity. V ideálnom prípade, by základné školenie o princípoch BIM malo predchádzať školeniu, ktoré sa zameriava na ovládanie softvéru. Je podstatné, aby jednotliví účastníci procesu pochopili význam objektovej spolupráce a vedeli, čo sa s ich modelom / informáciami deje v neskorších fázach. Je to to isté, ako keby ste sa naučili šoférovať auto, ale nevedeli by ste, žiadne pravidlá cestnej premávky a ani to, že sa na Slovensku jazdí vpravo.

Ako som už spomínal, výber vhodných softvérov (treba si uvedomiť, že len málokto si vystačí s jedným), ktoré pokryjú portfólio firmy by malo nasledovať po školení o BIM z nezávislého zdroja (školenia o princípoch BIM dnes poskytuje len BIM asociácia Slovensko). Často sa stáva, že nákup softvéru sa rieši nekoncepčne a tiež vo fáze, keď ešte nemáte potrebné informácie o požiadavkách na interoperabilitu, tvorbu objektov, štruktúru dát, atď.

Na Slovenskom trhu pôsobia viaceré firmy, vrátane distribútorov a predajcov softvérových nástrojov, ktoré vedia zabezpečiť kvalitné školenie zamerané na prácu s vybraným softvérom. Doporučujem Vám dohodnúť si takúto podporu v rámci balíka pri kúpe licencií. Ideálne, ak školenie nebude jednorazové. Mali by ste si samostatne vyskúšať osvojenie základných funkcií a školenie absolvovať opäť.

VÝBER HARDWARE

Pri práci s BIM si rozhodne nevystačíte s klasickou kancelárskou technikou. Tiež Vám pravdepodobne nebude stačiť jeden 15,6“ monitor. Samozrejme, požiadavky sa neustále zvyšujú a aj dnes pri CAD aplikáciách je bežné používanie 2 a viac monitorov s uhlopriečkou 24“. BIM manager by mal byť schopný identifikovať systémové požiadavky na jednotlivé softvéry a zabezpečiť plynulú a efektívnu prácu zamestnancov bez zbytočných obmedzení. V spolupráci s IT oddelením by mal taktiež formovať vhodnú firemnú infraštruktúru, aby bolo možné naplno využiť zdieľanú prácu na jednom projekte. Týka sa to oblastí od výberu a údržbu vhodných serverov, cez typy overovania licencií až po vzdialenú audiovizuálnu komunikáciu spolupracovníkov.

PRÍPRAVA A PRIPOMIENKOVANIE ZMLUVY

Tech.pngZatiaľ pojem „BIM“ nepozná ani právny poriadok Slovenskej republiky a tu vzniká problém pri koncipovaní zmlúv, kde predmetom plnenia je vytvorenie, alebo zdieľanie a modifikácia BIM modelu. Väčšinu definícií a detailov tak treba explicitne zakotviť v zmluve. Samozrejme, ak ste na strane dodávateľa, je nutné sa uistiť, že požadované parametre viete v požadovanej kvalite, cene a termíne dodať. Model by mal byť definovaný tak, aby všetkým zúčastneným stranám bolo zrejmé, čo konkrétne bude predmetom plnenia a aké práva a povinnosti budú jednotlivým zmluvným stranám zo zmluvy vyplývať. BIM model je jednoznačne predmetom ochrany autorského práva. V zmluve je nutné teda tiež dohodnúť, akou formou bude model odovzdaný, resp. sprístupnený za účelom ďalšieho využitia.

Úlohy BIM managera sú samozrejme rozsiahlejšie a môžu sa líšiť podľa zamerania Vašej firmy. Jedno je však isté, implementácia BIM je priamo závislá na ľuďoch, ktorých zamestnávate a podpore akú im poskytnete. Podcenenie jedného z týchto faktorov má za následok dlhší proces implementácie. Žiaľ, neexistuje jednotná šablóna, alebo proces, ktorý by sa dal „odkopírovať“ a uplatniť vo všetkých firmách rovnako. Nie všetkým firmám sa dnes darí pružne reagovať na požiadavku investora dodať dielo v BIM. Tu je možným riešením outsourcing, či už na celú dodávku, alebo na pozíciu BIM managera, ktorý Vám pomôže naštartovať zmenu.

Ing. Tomáš Funtík, PhD., Stavebná fakulta, STU v Bratislave, BIM asociácia Slovensko.

Súvisiace odkazy


späť na články
website statistics StatCounter