BIM_2017_03511.jpg

Čo je BIM?

Publikované: 28.04.2013 10:15:29

Zlepšenie efektivity plánovania vo všetkých fázach súvisiacich s výstavbou a následnou prevádzkou objektu ponúka moderný integrovaný prístup systému Building Information Modeling (BIM) - informačného modelu budov. Tento prístup umožňuje vytváranie komplexného modelu objektu v rámci jednej aplikácie.

obr_Čo je BIM?

BIM: komplexný model objektu v jednej aplikácii


Stavebníctvo je zložitý multidisciplinárny proces, v ktorom je priama výmena informácií zásadným predpokladom pre efektívny priebeh všetkých súvisiacich činností od návrhu až po realizáciu objektu. Stavebníctvo je zložitý multidisciplinárny proces, v ktorom je priama výmena informácií zásadným predpokladom pre efektívne priebeh všetkých súvisiacich činností od návrhu až po realizáciu objektu.
Žiadna projektová dokumentácia sa nezaobíde bez neustálej komunikácie medzi architektmi, odbornými profesiami, klientmi, rozpočtármi alebo dodávateľmi. Už v počiatočnej fáze by sa do nej mal zapojiť aj budúci správca budovy. Projektová dokumentácia dnes stavaných objektov musí spĺňať prísne kritériá v mnohých ohľadoch. Jej spracovanie si vyžaduje kooperáciu rôznych odborov a zároveň optimalizáciu požiadaviek na kvalitu, finančné náklady a čas.
Zlepšenie efektivity plánovania vo všetkých fázach súvisiacich s výstavbou a následnou prevádzkou objektu ponúka moderný integrovaný prístup systému Building Information Modeling (BIM) - informačného modelu budov. Tento prístup umožňuje vytváranie komplexného modelu objektu v rámci jednej aplikácie.


Čo je BIM?

Počiatok teórie informačného modelu budovy siaha približne do sedemdesiatych rokov minulého storočia. Ide o integrovaný proces, ktorý zaznamenal veľký rozmach predovšetkým vďaka rozvoju v oblasti informačných technológií. Nejedná sa iba o softvér, ale BIM koncept si môžeme predstaviť ako informačnú databázu, v ktorej sa zdieľajú všetky informácie a dáta o objekte od jeho návrhu, výstavby cez správu objektu počas jeho užívania, rekonštrukciu až po demoláciu. Je založený na vzájomnej spolupráci všetkých profesií, zdieľaní informácií a koordinácií jednotlivých činností.
Na základe tejto spolupráce vzniká jednotný model s definovanými parametrami jednotlivých konštrukcií v objekte, čo prispieva k väčšej efektivite navrhovania. Tento model tak prestáva byť jednoduchým 3D zobrazením ale stáva sa prepracovanou virtuálnou stavbou vyjadrenou v 5D. Dimenziu 4D dodáva modelu ďalšia veličina, ktorou je časový aspekt vo výstavbe. Za piaty rozmer je označované rozšírenie modelu o cenový parameter.
Výhodou BIM modelu je jeho schopnosť reagovať na aktualizáciu dát a analyzovať dôsledky zmien v návrhu projektu do všetkých súvisiacich oblastí vrátane vplyvu na následné používanie a správu danej budovy. Tým sú eliminované chyby projektu vznikajúce v nedokonalej koordináciu činností pri súčasnej úspore času i finančných prostriedkov. Ucelene prepojené informácie zvyšujú produktivitu a kvalitu projektu. Z hľadiska celkovej efektívnosti navrhovaní môže byť BIM prístup aj konkurenčnou výhodou.


Komu je určený?

Ako už bolo povedané, informačný model budovy ponúka široké využitie v celom životnom cykle budovy. Neslúži teda iba architektom alebo projektantom pre generovanie projektovej dokumentácie, ale je určený aj projektovým manažérom, stavebným firmám alebo vlastníkom budov ich správy. Jedným z mnohých výstupov je prepracovaný 3D model, z ktorého je možné získať nielen projektovú dokumentáciu (napr. pôdorysy, rezy alebo pohľady objektu). 3D model ocenia predovšetkým klient (investor) pre lepšiu predstavu výslednej podoby navrhovaného objektu. Na vytvorený stavebné model objektu je možné nadviazať vytvorením modelu výstavby.
Rozpočtári ocenia tabuľkový procesor s informáciami o jednotlivých materiáloch a ich objemoch (výkaz výmer), z ktorého ľahko a zrozumiteľne získajú prehľad o celkových nákladoch výstavby. Projektovým manažérom alebo realizačným stavebným firmám potom poslúži vygenerovaný časový harmonogram nadväzujúcich činností alebo prehľad čerpania finančných prostriedkov počas výstavby. Hoci koncept informačného modelu budovy je v Slovenskej  republike propagovaný už niekoľko posledných rokov a ponúka veľký potenciál pre zefektívnenie výstavby, jeho zavádzanie do projekčných alebo architektonických kancelárií aj realizačných firiem je zatiaľ veľmi pozvoľné.

 

 Systém práce s BIM

Praktické využitie princípu informačného modelu budovy si vyžaduje zmeny v doterajšom systéme zabehnutých zvyklostí v stavebnej praxi. Pre využitie všetkých možností metódou BIM dnes existujú efektívne softvérové ​​nástroje - programy. S tým súvisí aj možnosť vzájomnej komunikácie spolupracujúcich užívateľov pomocou otvoreného súborového formátu IFC (Industry Foundation Classes), ktorý je vyvíjaný medzinárodnou organizáciou buildingSMART. IFC je otvorený, nezávislý súborový formát, ktorý dovoľuje ku každému stavebnému prvku priradiť ďalšie potrebné informácie, ako je napríklad typ výrobku, výrobca alebo jeho cenu. Spoločne s tradičnými formátmi pre výmenu dát (napr. DWG) a tlač výstupov projektu je obľúbený predovšetkým nezávislý formát PDF programu Adobe Reader, ktorý je bežne využívaný väčšinou užívateľov.

V krajinách, kde metódy BIM využívajú už dlhší čas (napr. Fínsko, Nórsko, Švédsko, USA alebo Veľká Británia), je tento koncept zahrnutý do legislatívnych predpisov a je súčasťou zákona o verejnom obstarávaní, čo vedie k väčšej transparentnosti v celom procese riadenia .


BIM koordinácia

Koordinácia projektovej dokumentácie je dosiahnutá pomocou tzv Clash Detection (detekcia kolízií). Clash Detection vychádza z myšlienky trojrozmernej koordinácie jednotlivých profesií už vo fáze projekčných prác pomocou zdieľaného BIM modelu. Jedná sa predovšetkým o koordináciu medzi projektom architektonickým, stavebným, statickým a jednotlivými profesiami TZB s dôrazom na vzduchotechniku, vodu a kanalizáciu alebo vykurovanie. BIM systém rieši predovšetkým koordinácia z hľadiska potrebného priestoru jednotlivých konštrukcií, napr pretínanie a prestupy, predpísané odstupy, umiestnenie technológií v šachtách. Vďaka spoľahlivému súhrnu informácií môžu byť už v ranej fáze preskúmané ekologické a estetické aspekty stavby. Na základe vykonaných projektov sa preukázala časová úspora pre návrh a realizáciu stavby až o 50%. Záleží však vždy na konkrétnom objekte, jeho rozmere i zložitosti.

Zdroj: http://magazin.e15.cz/bydleni/aktuality/bim-komplexni-model-objektu-v-jedne-aplikaci-976154


späť na články
website statistics StatCounter