BIM_2017_03511.jpg

Vývoj projektu a spolupráca v BIM

Publikované: 14.10.2014 15:37:38

Súčasný autori a odborníci v tejto oblasti poukazujú na nevyhnutnosť používania BIM ako účinného nástroja manažmentu informácií počas celého životného cyklu budovy. Ako to dokazujú na rôznych prípadových štúdiách, využívaním BIM je možné dosiahnuť úsporu až do výšky 10% nákladov z ceny diela.

obr_Vývoj projektu a spolupráca v BIM

Tento prístup však úplne mení pohľad na doterajšie zaužívané postupy firiem v stavebnom odvetví a koncepčne prispieva k efektívnejšej a systematickejšej práci s vylúčením množstva omylov, resp. nezrovnalostí ešte pred fázou vlastnej realizácie objektu. Projekt je tak plne pod kontrolou od počiatočnej fázy vyjasňovania zámeru, cez projekčnú fázu a výstavbu až po užívanie objektu, prípadnú modernizáciu resp. asanáciu. V systéme BIM všetci zúčastnení na výstavbe tvoria tím, ktorý už od prvých fáz návrhu spolupracujú a vymieňajú si potrebné informácie. Podstatné tiež je, že všetky zmeny sú automaticky koordinované v priebehu celého projektového cyklu. Výsledkom je teda projekt vysokej kvality.

TZB.jpg

BIM – po slovensky, informačné modelovanie budovy je proces vývoja a použitia virtuálneho dátového modelu, ktorý nielen dokumentuje architektonický návrh, ale simuluje výstavbu a prevádzku nového alebo obnovovaného objektu. Výsledný virtuálny model je dátovo bohatou, objektovo orientovanou, inteligentnou a parametricky digitálnou reprezentáciou objektu, z ktorého môžu byť získané informácie zodpovedajúce rôznym potrebám užívateľov. Je preto vhodným nástrojom pri demonštrovaní kompletného životného cyklu objektu. To si však vyžaduje zmeny v definovaní tradičných architektonických fáz a podstatnejšie zdieľanie dát, než je väčšina architektov a inžinierov zvyknutých. Mení sa hlavne zloženie pracovného tímu a zároveň čas, v ktorom jednotliví účastníci vstupujú do procesu.

VÝVOJ PROJEKTU V ČASE

BIM je z hľadiska širšieho pohľadu na životný cyklus najmä o spolupráci, výmene informácií a komunikácii medzi účastníkmi. Hneď na úvod vzniká nový problém - otázka zadefinovania  a vlastníctva virtuálneho modelu. „Pojem BIM nepozná ani právny poriadok Slovenskej republiky a tu vzniká problém pri koncipovaní zmlúv, kde predmetom plnenia je vytvorenie BIM modelu.  Ako označiť BIM model tak, aby všetkým zúčastneným stranám bolo nad všetku pochybnosť zrejmé, čo konkrétne bude predmetom plnenia a aké práva a povinnosti budú jednotlivým zmluvným stranám zo zmluvy vyplývať?(JUDr. Hlavatá)

Dnes je bežnou praxou, že sa zhotoviteľ oboznamuje s projektom až vo fáze, kedy je projekt dokončený. Vtedy sa začnú riešiť technologické nedostatky projektu, čo má za dôsledok v lepšom prípade predĺženie lehoty výstavby, prípadne úplnú zmenu technológie výstavby. Projekt sa teda musí zmeniť a prispôsobiť na základe poznatkov realizátora.  Ak by bol zástupca zhotoviteľa integrovaný v ranných fázach projektu formou konzultácií, ušetrili by sa nemalé finančné prostriedky a duplicitná projekčná práca.

Podobne je to aj s úlohou facility managera (FM). Je preukázané, že „pri vstupe FM do životného cyklu objektu už vo fáze projektovania sa dá ovplyvniť až 80% budúcich prevádzkových nákladov.“ Je preto nevyhnutné, aby bola aktívna spolupráca medzi projektovým tímom, zástupcom zhotoviteľa a facility managerom. Už dávno je všetkým zrejmé, že fáza prevádzky a údržby je finančne najnáročnejšia a možnosť ovplyvniť výšku nákladov hrá pri desaťročiach životnosti významnú rolu.

Pri detailnejšom pohľade sa musíme zamerať na prácu projektového tímu v projektovej fáze a ich objektovú spoluprácu na virtuálnom modeli. Výhodou BIM-u oproti tradičnému projektovaniu je možnosť súbežnej práce na modeli viacerými projektantami a profesiami, čím možno dosiahnuť výrazné skrátenie celkového času projektu. To v CAD systémoch nie je možné a vznikajú tak desiatky či stovky verzií dokumentácie, v ktorej sa len ťažko niekto vyzná a je takmer nemožné ju skoordinovať.

Clash.jpg

Úlohu koordinácie plní v BIM-e koordinátor, ktorý zabezpečuje korektné spájanie jednotlivých zložiek modelu – najmä architektúry, statiky a TZB. Pri náročnejších a rozsiahlejších stavbách je takmer nemožné skoordinovať profesie ak sa vyhotovujú v 2D. Výsledkom zvyčajne je, že sa počas realizácie musí hľadať optimálne riešenie ako zmestiť všetky rozvody do šachty, prípadne riešiť posun iných konštrukcií. Ak sú všetky profesie spracované v BIM-e, systém detekcie kolízií Vás sám upozorní na kolíziu inou konštrukciou či rozvodom ešte počas projektovej fázy.

Takto skoordinovaný a dátovo naplnený model preberie zhotoviteľ v rámci prípravy výstavby a zapracuje časovú os, čím vznikne simulácia priebehu výstavby. Je možné teda hodnotiť rôzne časové varianty, postupy výstavby a takáto simulácia je veľmi vhodným nástrojom nielen na kontrolu priebehu ale i prezentáciu smerom k investorovi. Dátový model sa v tejto fáze rozširuje aj o zložku ceny, ktorá je priradená jednotlivým konštrukciám a prvkom. Prepojenie 3D modelu s časom a financiami umožňuje efektívnejšie plánovanie zdrojov. Posunom na časovej osi získate ihneď informácie o rozostavanosti objektu, počte pracovníkov, materiálu a taktiež aktuálne finančné plnenie.

Dnes odovzdávame pri dokončení stavby, okrem projektovej dokumentácie, stovky až tisíce dokumentov v papierovej podobe (certifikáty, atesty, návody, atď..). V BIM-e sú všetky záznamy o vykonaných prácach a výdavkoch pripájané k modelu a je možné teda sústrediť a uchovať tieto informácie pre ďalšie využitie. Ak je model komplexne naplnený informáciami v priebehu jednotlivých fáz prípravy a výstavby, tým facility manažér získava nielen presné informácie o vlastnostiach zabudovaných prvkov, ale aj ich presné miesto, kde sa nachádzajú.  Na základe toho si facility manažér jednoduchšie údržbu príp. výmenu jednotlivých častí budovy môže naplánovať. Podstatnou výhodou je, že v rámci modelu budovy sú všetky potrebné informácie jednoducho dostupné. Všetky detaily, technické listy, výmery, výpisy prvkov vieme totiž z modelu jednoducho získať.

INFORMAČNÝ TOK

vyvoj.JPGV rámci vývoja projektu v čase sa vymieňa veľké množstvo informácií. Jedným z cieľov tohto inovatívneho prístupu je zabezpečiť, aby informačný tok bol čo najefektívnejší. Pre lepšiu ilustráciu je porovnanie tradičného procesu a BIM-u znázornené schematicky na obrázku. V tradičnom procese výmeny informácií sa časť informácií pri výmene stratí, nepochopí, prípadne je k dispozícii množstvo informácií, ktoré nikto ďalej nevyužije a zvyčajne je pri prechode medzi jednotlivými fázami potrebné oveľa väčšie množstvo času na porozumenie zámeru, resp. na naštudovanie projektovej dokumentácie. BIM v tomto ohľade predstavuje plynulý prechod medzi fázami a podstatne efektívnejšie narábanie s informáciami.

TF

BIMaS

Súvisiace odkazy


späť na články
website statistics StatCounter