*** 3. ročník Národnej BIM konferencie - Teória vs. Prax ***BIM_2017_03511.jpg

Články


Usporiadať podľa: dátum názov
Otvorená výmena dát v BIM

Efektivita spolupráce medzi účastníkmi výstavby môže byť jednoznačne zvýšená prostredníctvom zdieľania informácií z BIM modelu. Je však nevyhnutné, aby bolo zabezpečené zdieľanie digitálnych súborov, a to nielen medzi aplikáciami určenými na projektovanie, ale naprieč všetkými fázami životného cyklu stavby. V minulosti bolo takmer nemožné otvárať a plnohodnotne editovať súbory v inom prostredí, ako v tom, kde boli vytvorené. Takýto prístup obmedzoval spoluprácu a tiež voľnosť vo výbere softvéru. Dnes je situácia iná.

Publikované:13.04.2016 17:26:13
Čo priniesla 1. Slovenská BIM konferencia: Teória vs. Prax?

Problematika informačného modelu budov si postupne získava čoraz viac pozornosti aj u nás. Dobrým príkladom je aj 1. Slovenská BIM konferencia s medzinárodnou účasťou, s podnázvom „Teória vs. Prax“ ktorá sa uskutočnila 22.10.2015 v priestoroch SLSP na Tomášikovej ulici v Bratislave. 

Publikované:13.04.2016 15:39:53
Zhodnotenie aktuálneho stavu implementácie BIM

„Je predpoklad, že nekvalita stavebných prác bude naďalej znateľná, pokiaľ nenastane zmena a investori a stavebné firmy neprijmú technológie, ako je informačné modelovanie budov (BIM) s cieľom umožniť efektívnejšie a precíznejšie plánovanie, rovnako ako zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu..“ Richard Threlfall, KPMG UK

Publikované:13.04.2016 15:17:26
BIM a Facility Management

Ako je už mnohým známe, BIM model je vo svojej podstate 3D parametrický dátový model, ktorý obsahuje všetky informácie o budovanom objekte. Informácie sú do neho vkladané od prvotnej fázy koncepčného zámeru, cez projektovú dokumentáciu a následnú výstavbu až po facility management (FM). 

Publikované:08.11.2015 18:44:25
5D BIM - Piaty rozmer modelu tvoria financie

BIM má mnoho rozmerov, ktoré rozširujú a dopĺňajú geometrickú reprezentáciu objektov v 3D prostredí. Jedným z nich je aj často skloňovaný piaty rozmer informačného modelu budovy, vo svete známy pod skratkou 5D BIM, ktorý tvoria financie. Stručne a výstižne povedané, BIM umožňuje efektívne narábať s informáciami. Dovolím si tvrdiť, že toto je snáď jeho najväčšia výhoda. Informačný, resp. virtuálny model, ktorý je od začiatku správne napĺňaný informáciami, je základným predpokladom pre ďalšie použitie v nasledujúcich fázach projektu. Pristupovanie k takýmto dátam je jednoduché a ich opätovné využitie je efektívnejšie, čím sa eliminiuje množstvo neproduktívneho času. BIM ako nástroj pomáha z pohľadu 5D sledovať presnú potrebu prostriedkov v každej fáze životného cyklu a umožňuje lepšie plánovať finančné aspekty projektu. Financie sú tak pod neustálou kontrolou.

Publikované:23.10.2015 21:00:59
Problematika zostavovania výkazu výmer

Generovanie výkazu výmer je jednou z najvýznamnejších výhod, ktoré ponúka parametrické modelovanie. Prispieva k tomu fakt, že je presný a je možné ho čiastočne automatizovať, čo významne znižuje prácnosť pri jeho zostavovaní. S neustálym rozvojom informačných technológií sa očakáva, že efektívnosť a presnosť pri oceňovaní stavebnej produkcie, čomu predchádza spracovanie výkazu výmer, je možné výrazne zlepšiť s využitím informačného modelu budovy. Zároveň však treba dodať, že zvládnuť spracovanie výkazu výmer v BIMe si vyžaduje úzku spoluprácu projektanta a rozpočtára v oblasti tvorby modelu. Zle spracovaný model totiž prácu rozpočtárovi neuľahčí a často krát je pre rozpočtára nepoužiteľný.

Publikované:21.09.2015 14:24:11
Automatizovaná detekcia kolízií v projektovej dokumentácii

Bežnou praxou pri zhotovovaní stavebného diela je situácia, kedy musíme riešiť kolízie medzi jednotlivými konštrukciami a prvkami. Ako príčiny by sme mohli označiť najmä časté úpravy projektovej dokumentácie, časovú tieseň, nedostatočnú komunikáciu medzi profesiami a hlavne takmer žiadnu možnosť automatizácie vyhľadávania kolízií. Na väčšinu nezrovnalostí projektovej dokumentácie tak prídeme až pri realizácii, čo so sebou prináša celý rad komplikácií. V najlepšom prípade, zhotoviteľ odstráni kolíznu situáciu úpravou polohy prvku, resp. konštrukcie, ale častým javom je nutnosť vykonať zásadné zmeny projektu. Táto zmena má obyčajne za následok, okrem oneskorenia prác na nadväzujúcich činnostiach, zvýšenie ceny diela a často aj celkové predĺženie výstavby.  

Publikované:20.08.2015 14:57:39
Efektívny proces kontroly BIM modelu s využitím laserového skenovania

Moderné technológie sa stávajú čoraz bežnejšou súčasťou stavebníctva, čo umožňuje väčšiu digitalizáciu procesov. Aplikácia týchto technológií si však vyžaduje zvýšené nároky na vedomosti, schopnosti a zručnosti zainteresovaných v oblasti informačných technológií. V súvislosti s BIM-om to nie je žiadne prekvapenie. 

Publikované:19.08.2015 20:34:26
BIM v praxi – Modernizácia stanice metra Victoria, Londýn

Mnohí ľudia dnes považujú BIM (Building Information Modeling) za sci-fi. Akoby ani v reálnom živote neexistoval. Skúsenosti zo zahraničných projektov však naznačujú opak. BIM pomáha zvládnuť tie najkomplexnejšie projekty po celom svete.  

Publikované:27.05.2015 17:02:58
Podrobnosť BIM modelu v priebehu projektu

Vývoj informačných modelov v stavebníctve prešiel za posledné desaťročia niekoľkými vývojovými úrovňami, od kreslenia na papier po použitie sofistikovaných CAD (z angl. Computer Aided Design) systémov s čoraz viac a viac pokročilými nástrojmi. Prvá implementácia CAD systémov spočívala v kreslení čiar, oblúkov, textov a podobne, čo značne zrýchlilo a spresnilo projekciu, najmä pri výkresoch s väčšími rozmermi. 

Publikované:02.03.2015 08:52:50
website statistics StatCounter