BIM_2017_03511.jpg

BIMaS predstavuje - Odborný garant pre prípravu a realizáciu stavieb - 4D BIM

17.05.2014

doc_Makýš.jpgPráca vo virtuálnom systéme a prostredí BIM umožňuje spájať 3D objekt s časovým plánom. Jednotlivé konštrukcie a prvky sú priamo prepojené s modelom. Vzniká tak 4D simulácia výstavby v rámci ktorej je možné začleniť množstvo ekologických aspektov pred začatím projektu a napomáha dobrému odhadu počas naceňovania a obstarávania. Pridaním aspektu nákladov získame 5D simuláciu, v rámci ktorej získame predstavu o potrebe zdrojov v čase – jednotlivých fázach výstavby.

Podstatné výhody pre plánovanie sú najmä zlepšenie koordinácie a priebehu výstavby, identifikácia konfliktov, prezentácia postupu prác zainteresovaným, optimalizácia zdrojov pracovníkov, surovín a komponentov a tiež možnosť analýz simulovaných situácií.

Mojim cieľom je poskytnúť podporu pri tvorbe presného výkazu výmer, ktorý je nevyhnutný pre precízne naplánovanie priebehu výstavby, jeho export do programu na 4D plánovanie a aktívne prepojenie s časovým plánom. Je dôležité, aby preberaná objektová štruktúra bola v adekvátnej podrobnosti, tzn. aby nebola príliš detailná, čo by spôsobilo vyššiu časovú náročnosť pri spracovaní, ale zároveň poskytovala potrebné údaje o jednotlivých elementoch. V modeli sú totiž „všetky“ údaje, využiteľné v celom životnom cykle stavby. Nie všetky dáta sú však v priamej súvislosti so zhotoviteľom.

Peter Makýš

 

Doc. Ing. Peter Makýš, PhD. sa zaoberá dlhé roky časovým plánovaním, prípravou výstavby, Venuje sa časovému plánovaniu, projektom organizácie výstavby, zavádzaniu systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP v stavebných organizáciách podľa noriem ISO. Dlhodobo spolupracuje s praxou v uvedenej problematike.

Je garantom viacerých predmetov na študijných programoch a aktívne pôsobí na katedre Technológie stavieb ako prednášajúci. V rámci svojej pedagogickej činnosti vedie viacerých doktorandov. Má bohaté teoretické aj praktické skúsenosti v oblasti prípravy stavieb. Bol taktiež úspešným zástupcom a spoluriešiteľom pri grantových projektoch.

Odborné pôsobenie:

 • Expert v pracovnej skupine CEN pre štandardizáciu BIM v EU
 • Odborný garant na študijnom programe Stavby na tvorbu a ochranu prostredia
 • Odborný garant na študijnom programe Technológia stavieb
 • Člen skúšobnej komisie SKSI
 • Člen - technickej normalizačnej komisie pre Navrhovanie a zhotovovanie
  murovaných konštrukcií
 • Člen Vedeckej rady a člen Priemyselnej rady Stavebnej fakulty STU v
  Bratislave

Najvyššie ocenenia:

 • Cena VTS
 • Cena rektora SVŠT

späť na novinky
website statistics StatCounter