BIM_2017_03511.jpg

BIMaS predstavuje - Odborný garant pre Stavebnú ekonomiku - 5D BIM

22.05.2014

Nagy (2).JPGInformačný, resp. Virtuálny model, ktorý je správne naplnený informáciami, je predpokladom pre ďalšie použitie v rámci budovy. Jednou z hlavných výhod je vytvorenie výkazu výmer. Nie je nutné prácne vypočítavať množstvá a objemy jednotlivých prvkov konštrukcií a hľadať informácie o položkách projektu v 2D výkresoch a technickej správe.

Kompletný výkaz obsahujúci všetky položky s presným množstvom možno získať jednoducho použitím funkcie exportu. Táto výhoda výrazne znižuje možnosť chýb v dôsledku nezaradenia položky, objektu alebo chybou nesprávneho výpočtu. Všetko, čo projektant zahrnul do modelu sa zachováva pre ďalšie použitie.

Rozšírením 4D modelu o informácie súvisiace s nákladmi získame 5D BIM. Tento nástroj pomáha sledovať presnú potrebu prostriedkov v každej fáze životného cyklu projektu. To umožňuje lepšie plánovať finančné aspekty projektu a tým mať financie pod neustálou kontrolou.

Juraj Nagy

Ing. Juraj Nagy, PhD. v súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa Ústavu stavebnej ekonomiky v Bratislave kde venuje sa najmä znaleckej a expertízne činnosti. Ako znalec sa aktívne posieľa na vypracovaní posudkov v odbore stavebníctvo v odvetviach oceňovanie stavebných prác, ceňovanie nehnuteľností a pozemné stavby. 

Je autorom množstva odborných článkov z oblasti cien, cenotvorby a riadenia stavebnej prípravy a pôsobí tiež ako lektor pre agentúru UNIKA, v oblasti cien stavebných prác.

Odborné pôsobenie:

  • Riaditeľ Ústavu stavebnej ekonomiky
  • Prezident Slovenského zväzu stavebných inžinierov
  • Predseda regionálnej pobočky SZSI Bratislava
  • Člen Slovenskej komory stavebných inžinierov
  • Člen predsedníctva V Asociácii stavebných cenárov
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci, stavebný dozor

späť na novinky
website statistics StatCounter