BIM_2017_03511.jpg

BIMaS predstavuje - Odborný garant pre pre oblasť práva

30.07.2014

Hlavata_foto.jpgČo je to BIM? Menší problém je vysvetliť tento pojem pre mojich kolegov. Pre právnika to je už problém väčší, a to nielen z dôvodu, že si to väčšina z nás reálne nie úplne vie predstaviť.

Pojem „BIM“ nepozná ani právny poriadok Slovenskej republiky a tu vzniká problém pri koncipovaní zmlúv, kde predmetom plnenia je vytvorenie „BIM modelu“.  Ako označiť „BIM model“ tak, aby všetkým zúčastneným stranám bolo nad všetku pochybnosť zrejmé, čo konkrétne bude predmetom plnenia a aké práva a povinnosti budú jednotlivým zmluvným stranám zo zmluvy vyplývať?

„BIM model“ je jednoznačne predmetom ochrany autorského práva. Do akej miery sa však autor „BIM modelu“ musí vzdať svojich majetkových práv, aby tento model bol pre objednávateľa daného „BIM modelu“ a jeho právnych nástupcov reálne využiteľný?

Building Information Modeling začína byť v súčasnosti pre jeho širokú využiteľnosť čoraz viac predmetom diskusie aj na pôde Európskej únie, čo nás ako jej členský štát v záujme udržania kroku s ostatnými jej štátmi zaväzuje zaoberať sa touto problematikou vrátane jej postupného zakotvovania v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Janka Hlavatá

 

JUDr. Janka Hlavatá pôsobí ako advokátka zapísaná v Zozname Slovenskej advokátskej komory a je zároveň konkurzným správcom v spoločnosti LexCreditor k.s. Ako advokátka sa venuje najmä obchodnému a občianskemu právu, má skúsenosti s prípravou zmlúv a zastupovaním klientov v súdnych a iných konaniach. Aktuálne sa podieľa na príprave konceptu zmluvných vzťahov pre jednotlivé oblasti BIM a taktiež sa aktívne venuje otázke vlastníctva virtuálneho modelu a autorských práv k nemu.


späť na novinky
website statistics StatCounter