BIM_2017_03511.jpg

BIM a normy v EÚ

03.03.2015

V stavebnom priemysle spôsobuje BIM zásadnú zmenu, ktorá prispieva k zníženiu nákladov, šetreniu času výstavby a podporuje precíznejší priebeh výstavby a efektívnejšiu kontrolu. 

Pod pojmom BIM si dnes každý predstaví niečo iné. Samozrejme, že do istej miery je to pochopiteľné, nakoľko pre každého účastníka výstavby poskytuje iné výhody. Napokon BIM je súčasťou stavebníctva a preto sa dotýka každého, kto do sa v tejto oblasti pohybuje. Miera nejasnosti ohľadom základných princípov BIMu si vyžaduje jasné definovanie pojmov, úloh a procesu ako takého.

Ako hovorí JUDr. Hlavatá z BIMaS, pojem BIM nepozná ani právny poriadok Slovenskej republiky a tu vzniká problém pri koncipovaní zmlúv, kde predmetom plnenia je vytvorenie „BIM modelu.  Ako označiť „BIM model“ tak, aby všetkým zúčastneným stranám bolo nad všetku pochybnosť zrejmé, čo konkrétne bude predmetom plnenia a aké práva a povinnosti budú jednotlivým zmluvným stranám zo zmluvy vyplývať?

Na Európskej úrovni pôsobí expertná skupina WG/BT 215 v CEN (European Comitee for Standardization), ktorá koncom roka 2014 definovala požiadavky na vznik TC (Technical Comitee). Po viac ako ročnej práci sa podarilo odborníkom zo všetkých štátov EÚ zhodnúť na tom, čo by mali normy obsahovať.

TC, ktorá následne vznikne bude rozvíjať súbor noriem, špecifikácií a správ, ktoré budú určovať jednotlivé metodiky, definovať ako budú jednotlivé dáta v modeloch popisované, modifikované, sledované a taktiež budú definovať bezpečnosť pri narábaní s dátami najmä s ohľadom na prepojenie na ďalšie sady externých dát.

Je však podstatné, aby jednotlivé krajiny na národnej úrovni podporili túto iniciatívu a schválili prostredníctvom príslušného odboru technickej normalizácie (u nás Ústav pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo) vytvorenie TC pre Building Information Modeling. Pevne verím, že vytvorená TC následne v krátkom čase pripraví normy na ktoré všetci čakáme.

Tomáš Funtík

BIMaS

Pracovná skupina WG/BT 215 Building Information Modeling

unnamed.jpg


späť na novinky
website statistics StatCounter