BIM_2017_03511.jpg

POZVÁNKA NA ZÁKLADNÝ KURZ - INFORMAČNÉ MODELOVANIE STAVIEB - BIM

17.06.2016

BIM asociácia Slovensko (BIMaS) ponúka v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) vzdelávanie a v oblasti Building Information Modeling (BIM). Špecializované kurzy sú zamerané na získanie a osvojenie základných vedomostí a schopností pre tímovú prácu v rámci virtuálnych projektov.

Kurz je určený pre jednotlivcov z radov všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy. Predpokladom pre úspešné absolvovanie vzdelávacích kurzov je schopnosť prijať novú koncepciu práce zameranú na objektovú spoluprácu a efektívnu výmenu informácií.

Absolvent vzdelávacieho kurzu získa základné znalosti z BIM problematiky, ovláda príslušné normy, základné princípy a procesy, ktoré zabezpečia efektivitu v nakladaní a informáciami vrátane ich výmeny pri spolupráci na virtuálnom projekte. Úspešní absolventi sú pripravení pracovať v súlade s princípmi BIM a ďalej rozvíjať svoje schopnosti v nadväznosti na použitie špecializovaných softvérových nástrojov.

ZÁKLADNÝ KURZ

Základný kurz v trvaní 4hodiny je určený pre všetkých uchádzačov bez rozdielu špecializácie. Prináša komplexné informácie o BIM, o jeho princípoch, metodike a predpokladoch úspešnej implementácie do bežnej praxe. Absolvovanie tohto kurzu je predpokladom pre absolvovanie ďalších špecializovaných modulov.

Prihlášku na kurz a info o obsahu a cene nájdete v priloženom súbore Ponuka skolenia BIMaS SKSI Jún 2016.pdf

Bankové spojenie:    IBAN SK67 0200 0000 0031 4560 4757

Registrácia:                Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom na funtik@bimas.sk do 24.6.2016

 


späť na novinky
website statistics StatCounter