BIM_2017_03511.jpg

Poslanie

Získavanie a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa BIM technológie na území Slovenskej Republiky i v zahraničí a ich poskytovanie a prezentácia členom združenia, odbornej a laickej verejnosti a to formou odborných prednášok a konferencií, webovej prezentácie a tlačených médií.

Spolupráca s architektonickými, projekčnými kanceláriami a stavebnými firmami, ktoré sa problematike BIM venujú.

Propagácia princípov a výhod BIM technológii medzi projektantmi vo všetkých projektových fázach a naprieč všetkými odbormi, ale aj v ďalších etapách výstavby budovy a jej následnej prevádzke a údržbe (facility management). Táto činnosť má za výsledok lepšie oboznámenie odbornej verejnosti s problematikou BIM.

Občianske združenie BIM asociácia Slovensko spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami všetkých úrovni a vytvára koncepty výučby BIM vo všetkých odboroch, ktorých sa táto problematika týka, a podieľa sa na jej praktickom uplatnení. Ďalej spolupracuje s akademickou pôdou na vývoji nových možností v rámci BIM.

Združenie vytvára podklady ku zmenám zákonodarstva v stavebníctve a ku zmenám normatívnych požiadaviek na prípravu stavieb, projektovú dokumentáciu a jej schvaľovací proces v Slovenskej Republike.

Previazanie princípov informačného modelu budovy s konceptom trvale udržateľného rozvoja.

Spolupracuje s výrobcami nástrojov a aplikácii, ktoré slúžia k BIM, na zlepšení možnosti tejto technológie v slovenskom prostredí, ktorá súvisí s jej väčším rozšírením.

Občianske združenie BIM Asociácia Slovensko spolupracuje so zahraničnými organizáciami podobného zamerania.

website statistics StatCounter